ကိုထိုက္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္မွာဖတ္ခဲ့ရတာက........

ပုဒ္မ ၁၂၇ ကို ထုတ္ၿပီး ႏွိမ္နင္းဖို႕အတြက္ ၁၄၁ ကို က်ဴးလြန္မွ ထုတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၄၁ က ဆူပူအႀကမ္းဖက္ လိုသူမ်ား လူစုလူေ၀း ျပဳလုပ္ျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၅ ခ်က္ ရွိရပါ့မယ္
အခု ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဖတ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေနသူမ်ားဟာ အင္အား ၁ သိန္း ၂ သိန္းပဲ ျဖစ္ပါေစ ။ အၾကမ္းဖက္ဆူပူလိုျခင္းမရွိဘူးဆိုတာ သိသာတဲ့အတြက္ ၁၂၇ ထုတ္ရန္ အက်ဳံးမ၀င္ဘူး မလိုအပ္ဘူးဆိုတာ လူအမ်ားသိရွိရန္ အသိေပးျဖန္႔ ေ၀ေပးၾကပါ။

SMS message မ်ား

စင္ကာပူႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ SMS မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသတင္းမ်ားသည္ မွားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုသတင္းမ်ားကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား လုပ္ခ်င္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြင္း ဖုန္းဆက္၍ မိသားစုမ်ားကို ေမးျမန္းၾကၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း ေအးခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ထိခို္ကႏိုင္ပါသျဖင့္ မဟုတ္ေသာသတင္းမ်ားကို လႊင့္ျခင္းအား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာကာ ထပ္မံ၍ သတင္း မျဖန္႔ၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


ကိုထုိက္

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):