ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစုႀကီး၏ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လႊာဒါလည္း သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကပို႕ေပးလိုက္တာပါ။

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):