အထူးအေရးတႀကီးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ပါကထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည့္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚနားခိုရန္ေနရာမ်ား၊ ေရွာင္တိမ္းရန္ေနရာမ်ား၊ ေဆးကုသခံရန္ေနရာမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္းစီစဥ္ထားေပးသင့္ပါသည္။ နအဖႏွင့္လက္ပါးေစမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းပါက လူထုအင္အားႏွင့္ စုေပါင္းအကာအကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လူထုတပ္လွန္႕ထားရန္၊ အသိေပးထားရန္၊ သတိေပးထားရန္ အထူးအျမန္လိုအပ္ပါသည္။ တာ၀န္ရွိသူျမန္မာျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႕ မိမိႏိုင္ရာတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေပးေစလိုပါသည္။မွတ္ခ်က္။ ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ခိုင္လံုေသာသတင္းရပ္ကြက္မွ အေၾကာင္းၾကားအီးေမးလ္းပို႕လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):