ဒီေန႕ရထားတဲ့သတင္းေလးေတြ(၂၅.၀၉.၂၀၀၇)0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):