အညၾတျပည္သူတစ္ဦး၏အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၂၀၀၇)

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား ......

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိုလိုလားေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ကိုယ္စား အညတရျမန္္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အနည္းငယ္အၾကံျပဳ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သာတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ စစ္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆံုးခန္းတိုင္ေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းအျဖစ္ လူထုတိုက္ပြဲအသြင္ျဖင့္ လူထုႏွင့္သံဃာပူးေပါင္းကာ စတင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။၊ ယခင့္ယခင္ကာလမ်ားဆီက လူထုတိုက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ ပံုေဖာ္ေတာ့မည္ဟု လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိ NCUB, NLD(LA), FDB ကဲ့သို႔ေသာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက တရား၀င္ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားသိဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

ထိုသုိ႕ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ လူထုတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚဖို႔သည္ ျပည္တြင္းက လူထုအေပၚတြင္ အဓိကမူတည္သည္ဟူေသာ အာေဘာ္မ်ဳိးကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါ သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းကလူထုသည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွေနကာ လူထုတိုက္ပြဲအသြင္မ်ိဳးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္မွာ ရက္သတၱတစ္ပတ္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ကို လူႀကီးမင္းတို႕အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတာအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူႏွင့္သံဃာမ်ားစြာရွိေနသလို၊ လက္ရွိအဖမ္းဆီးခံ၊ အႏွိပ္စက္ခံေနရသည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္သံဃာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္း၏အင္အားကိုသာမက ျပည္ပမွ လူႀကီးမင္းတို႕ကပါ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ကာလဟု ယူဆမိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ တြင္းကလူထုႀကီး ၏သတၱိကို ေလးစားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမ်ားမွေန၍ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳကာ ျပည္တြင္းကိုအေထာက္အပံ့ေပးရန္အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူအားလံုး၏ဘံုရန္သူ သာသနာဖ်က္မင္းဆိုးမင္းယုတ္ နအဖစစ္အစိုးရအား ဘက္ေပါင္းစံုမွဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီဟု လည္းထင္မွတ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူအမ်ားစုမွာ နအဖမွ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားမွလြဲလ်င္ ျပည္ပတြင္သာေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ လူထုလိုက္ပါမႈကို တကူးတကစည္းရံုးစရာမလိုပဲ ယခုရရွိေနၿပီျဖစ္ သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအသီးသီးမွ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ကာ စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးေစလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူထုလိုက္ပါလာေအာင္ စနစ္တက်စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ပြဲရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ သည္ကို လူႀကီးမင္းတို႕ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဦးေဆာင္မႈေပးလွ်င္ ျပည္တြင္းကျပည္သူလူထုသည္လိုက္ပါဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကသည့္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈလိုအပ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းမွျမန္မာျပည္သူလူထုကို လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရံု၊ သံရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ဆႏၵျပေနရံုမွ်နဲ႕ေက်နပ္မေနၾကေစလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ျပည္သူလူထုလိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တည္ေထာင္ေရးကို ျပည္တြင္းမွျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိေစလိုပါသည္။

၂၀၀၇၊ စက္တင္ဘာတိုက္ပြဲအတြင္းက်ဆံုးသြားခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအာဇာနည္မ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအခြင့္ေကာင္းကို အမိအရဆုပ္ကိုင္သင့္သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာကိုေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အမိႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးကိုလိုလားသူ
ေရႊဘိုသား(အညၾတျပည္သူတစ္ဦး)

ဗ်ိဳ႕ဟစ္လို႕သာ ေအာ္လိုက္ခ်င္

ဘာမွလုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္ စိတ္မ႐ွိတာလဲ ေတာ္ေတာ္ကို ၾကာေနပါၿပီ။ ပုဂၢလိက အဆင္မေျပ မႈေတြ ကလဲ တပံုတပင္။ တိုင္းေရျပည္ေရး ကလဲ ဘာမွခန္ ့မွန္လို ့မရတဲ့ ေခ်အေန။ တေန ့ တေန ့ရင္တမမ နဲ ့ Web Site ေတြၾကည္လိုက္ နီးစပ္ရာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ကို Gtalk ကေန လွမ္းေမးလိုက္ ။ စီဘံုး ေတြ လိုက္ဖတ္လိုက္နဲ ့။ အရင္ က ျမန္မာျပည္ထဲမွာ Internet ရေန ေတာ့ နည္းနည္းေတာ္ ေသးတယ္။ အခုရက္ပိုင္း MPT နဲ ့ TELE PORT ကလဲ အစိုးရကို သပိတ္ေမွာက္ လိုက္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ျပည္ထဲ နဲ ့အဆက္အသြယ္ ကျပတ္လို ့။(ဒီ သတင္း လဲ ခိုင္လံု တဲ့ သတင္းရပ္ကြက္ကပါပဲ။ ) လြမ္းေရးလဲခက္၊ တိုင္းေရးျပည္ေရး ကလဲခက္။ ေကာင္မေလးနဲ ့ဒီအခ်ိန္ေတြ ရင္ေတာင္ရီျပႏိုင္ပါ့ မလားမသိေတာ့ဘူး။ အိမ္ကို လဲ ေငြမလြဲ ႏိုင္။ တခါတေလလဲ ကိုယ့္ကိုကိုယ္တတ္သလိုလို နပ္သလိုလို နဲ ့ အျမင္ေတြ ဖလွယ္လို ့။ ဒီေန ့ေတာ့ က်ေနာ္ နဲ ့ရဲေဘာ္ရဲဘက္လို ့ေျပာရမလား ။ ေတေဖာ္ေပဘက္လို ့ ေျပာရမလား မသိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းက စာသံုးေစာင္ Forward လုပ္ေပးလိုက္တယ္ဗ်ာ။ အသံဖိုင္ ၈ ဖိုင္တြဲ နဲ ့။ က်ေနာ္လဲဘာေတြမ်ားလဲဆိုတဲ့ေမ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ ့ေပါ့။ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္လို ့ေျပာတဲလူ ကလဲ ရန္ကုန္မွာ အန္တီဆု နဲ ့ေတြတယ္လို ့ CNN မွာလာသြားတဲ့ အခ်ိန္ မဟုတ္လား။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ ့နားေထာင္လိုက္တာေပါ့။ အဲဒီမွာ စေတြ႕တာပဲ။
“ငါစစ္သားျဖစ္ တယ္.. ငါစစ္သားျဖစ္တယ္” ။
က်ေနာ့ စိတ္ထင္ ကုလကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ား တပ္မေတာ္ရဲ႕့ ေစတနာအမွန္သိၿပီးတပ္ထဲေရာက္သြားၿပီလားေပါ့ေလ။ ေနာက္မွ သိလိုက္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြ ကၫိွႏိုင္းဖို႕့လက္မခံေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ပညာေတြ သင္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေလးေတြ က သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း ႐ွာတယ္။ ဘာေတြ ေျပာတယ္ ဆိုတာေဖာက္ သည္ခ်ပါရေစ။ ေျပာေကာင္းမဆို ေကာင္း အဲဒီ ဆရာေလးေတြ နဲ႕ၫိွရႏိႈင္းရမယ္ဆိုလဲ က်ေနာ္တုိ႔့ဘာေတြျပင္ ထာားရမယ္ဆိုတာ သိႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။

က်ေနာ္တို ့ရဲ႕အရာ႐ွိမင္းက စစ္သားျဖစ္ေပမယ့္မ်က္ေစ့ စံုပိတ္မျငင္း ႐ွာပါဘူး။ ႏိုင္ငံဆင္းရဲ ေနတာကို လဲ လက္ခံပါတယ္။ တျခားတိုင္းျပည္ေတြ ဘာလို ့တိုးတက္တယ္ ဆိုတာလဲ
သူတို ့ေလ့လာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ဟုတ္တယ္ေမးတဲ့ သူက မသိပဲနဲ႕ သြားေမးသကိုး။ နည္းနည္း ေတာ့ၾကာမွေပါ့။ ခုမွ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုပဲ ရွိေသတာကို ေမးတဲ့ ဆရာကတယ္ ေလာတာပဲ။ က်ေနာ္တို ့အရာ႐ွိမင္းေတြ က ကိုယ္ေနတဲ့ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို တီးမိေခါက္မိ ေအာင္ ေလ့လာထားတယ္။ မသိရင္မွတ္ထား ၾကပါ။ စင္ကာပူ တိုးတက္တာ စီမံကိန္းတစ္ခုထဲေၾကာင့္ ပါ။ အဲဒါလဲ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျပီး ၁၀ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုးတက္တာပါ။ စနစ္နာမည္ က ေရွက Human နဲ ့စပါတယ္ ၊ ေနာက္က စာလံုးႏွစ္လံုး ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ အလံတင္ တဲ့အခ်ိန္မွာ သယံဇာတ ဘာမွ မရွိလို ့အဲဒီ စီမံကိန္းကို သံုးတဲ့ အတြက္ ၁၀ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ တိုးတက္လာတယ္။ စင္ကာပူလို ႏိုင္ငံေသးေသးေလး ေတာင္ႏွစ္ေလးဆယ္ ေလာက္ အခ်ိန္ယူျပီးလုပ္ေန ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ က စင္ကာပူထက္ အဆ ၁၀၀ ေလာက္ၾကီးတဲ့ က်ေနာ္တို ့ႏိုင္ငံအတြက္ ဆို ႏွစ္ ေလးရာ ေလာက္အခ်ိန္ယူရ မယ္ဆိုပါလား။ ဘယ္လို တြက္လဲေတာ့မသိဘူးဗ်ာ။ ေတာ္ေသးတယ္ က်ေနာ္သာ ဆို ရင္ အတန္းပညာ သိပ္မ႐ွိေတာ့ ေလးေထာင္လို ့တြက္မိမွာ။

က်ေနာ္တို ့ဆရာေလးကလဲ ထပ္ေမးတယ္ ခင္ဗ်ာ။ “မင္းလို အရာ႐ွိေပါက္စေတာင္ ဒီေလာက္ သိေနတာ မင္းတို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ ဒီထက္ပိုသိမွာေပါ့ ။ အခုဘာလုပ္ေနတာလဲ” တဲ့။ က်ေနာ္ တို အရာ႐ွိမင္းက အရာ႐ွိအႀကီးအငယ္ ဘယ္လိုခြဲတယ္ဆို တာဘယ္လို စံေတြနဲ တိုင္းတာ ေလ့ ႐ွိသလဲ့ ဆိုတာကို ေျပာျပသြားတယ္။ - ာၿပိဳင္ခ်မယ္။ အရက္ၿပိဳင္ေသာက္မယ္။ ေဆးလိပ္ ၿပိဳင္ေသာက္မယ္။ စာတစ္ပုဒ္ကို ဘယ္နမိနစ္အတြင္း အၿပိဳင္ေျပာႏိုင္တယ္ ၿပိဳင္မလားတဲ့။ ေတာ္ေတာ္မလြယ္တဲ့ ကိစၥေတြပါ ။ စစ္တပ္မွ Army Rum ေတြ ထုတ္ေပးတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကို ခုမွသိရပါေတာ့တယ္။ ကို ယ့္ဆရာေရ ေနာက္တစ္ခါ ဖုန္းေခၚရင္ ဘယ္ရာထူးဆို အရက္၊ ေဆးလိပ္ ဘယ္ေလာက္ေသာက္ႏိုင္ရမယ္။ စာဘယ္ေလာက္ျမန္ျမန္အလြတ္ရရမယ္၊ ဟိုဟာ ဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္ႏိုင္ ရမယ္ဆိုတာေလး ေမးေပးပါလား။ ကံေကာင္းလို ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရာထူး အျပင္ ကေခၚရင္ ေျဖဖို ့ေလ့က်င့္ထားခ်င္လို ့ပါ။ ဗဟုသုတခ်င္းလဲ ယွဥ္ရမယ္။ မလြယ္ပါလား။ ေယာကၤ်ားထဲ မွာအရည္အခ်င္းရွိလို ့စစ္သာျဖစ္တာပါ။ အသက္အကန္ ့အသတ္လဲ မွီရမယ္ ။ ေဆးစစ္လဲေအာင္ရမယ္။ ခႏၵာကို လည္းသန္စြမ္းရမယ္။ ဟုတ္တာေပါ့ ေလ။အဲေလာက္ ျပည့္စံုမွလဲ ျဖစ္မေပါ့။ လုပ္ရမွာေတြ ကမနည္းဘူးေလေနာ့။ ေအာ္ဒါနာေထာင္ျပီးမွ သေဘာ ေပါက္တယ္ ေယာကၤ်ားေကာင္း႐ွားတယ္ ဆိုတဲ့စကားကို။ အရာ႐ွိမင္း မလုပ္ရတဲ့သူ မ်ားက စင္ကာပူေရာက္ေနတာဗ်။ စင္ကာပူကေတာ့ ေယာက်ၤားေကာင္းေတြ ပဲေနမွာ သူတို ့က ၁၈ ႏွစ္ ဆို စစ္မႈထမ္းကုန္ေတာ့။ စိတ္႐ွည္ၾကပါ ဗ်ာ။ Idea ေကာင္းေကာင္းနဲ ့ႏိုင္ငံကို ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္။ မၿပီခင္ေတာ့ ဗမာေတြကို မျပဘူးေနာ္။ သိခ်င္ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြကို လိုက္ ေမး။

က်ေနာ္တို ့ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲ ပါတယ္။ ဆင္းရဲတိုင္းေတာ့ ေရွာက္မေတာင္ၾကပါနဲ။ ေတာင္းသင့္ တာပဲေတာင္းပါ။ မေတာင္းသင့္တာကို မေတာင္းနဲ ့။ အရာ႐ွိမင္း မိဘမ်ားဆို အရပ္သားေတြ ပဲ ဘာမွမေတာင္းပါဘူး။ အားမငယ္ပါနဲ ့ဦးတို ့ေဒၚတို ့ရယ္။ အရာ႐ွိမင္းက ေနာက္ဆို အေကာင္ ျဖစ္မွာပါ။ စစ္တပ္ထဲမွ ရာထူးၾကီးရင္ အေကာင္ျဖစ္သြားတာတဲ့။ ဒါဝင္သီအို ရီကို က်ေနာ္တို ့ ႏိုင္ငံမွာ Expend လုပ္လို ့ရတဲ အေၾကာင္းႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေတြကို သတင္းပို ့ေပးပါဦး။ ဆီေစ်းတက္တာလဲ က်ေနာ္တို ့တစ္ႏိုင္ငံထဲမဟုတ္ဘူးဗ်။ က်ေနာ္တို ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြ က အာ႐ွတိုင္းျပည္ေတြကို စာရင္းေတာင္တို ့တာမဟုတ္ဘူး။ ဆီေစ်းတက္ေတာ့ ဘာ ျဖစ္လဲ လုပ္ခတိုးေတာင္းေပါ့။ ႐ွင္းေနတဲ့ဟာကို အလကားအလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ ဆႏၵျပ ရတယ္လို ့။ ေတာ္ေတာ္သနားဖို ့ေကာင္းတဲ့လူေတြ။ တိုးေတာင္းရင္ အလုပ္႐ွင္ေတြကေပး မွာ ေပါ့။ လြယ္တာကို ခက္ေအာင္လုပ္ေနတာ။
က်ေနာ္တို ့ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာပါလား။ ေနာက္ဆို အစိုးရ႐ံုးေတြ မွာ တခါထဲ ပိုက္ဆံေတြ Print Out လုပ္ေပးေတာ့မယ္ ထင္တယ္။ လိုသမွ် ထုပ္ေပးလိုက္႐ံုပဲ။

က်ေနာ္တို ့အရာ႐ွိမင္းေတြ က ဘုန္းႀကီးအစစ္ဆို ထိုင္႐ွိခိုးတယ္။ အားရင္လဲ ေ႐ႊတိဂံုဘုရား မွာကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အလႈလိုက္ ခံံတယ္။ ဒီေလာက္ဘာသာတရား ကို အေလးထားတာေနာ္။ ဘုန္းၾကီး အတုနဲ အစစ္ခြဲတာလား။ လြယ္လြယ္ေလး။ ေခါင္းတံုးအသစ္ဆို အတု။ (အ႐ွင္ဘုရား တို ့ေခါင္းရိတ္ခါနီးရင္ေတာ့ နီးစပ္ရာ အရာ႐ွိမင္းတို႕ တပ္စခန္းကို သတင္းပို ့ပါ။) အရာ႐ွိမင္းတို ့က ပစ္ခ်င္လို ့မဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြက ခဲေတြနဲ႕ စေပါက္လို ့ပါ။ စစ္သားက အလားကားေနယင္း ေသနတ္္ေထာင္မေဖာက္ဘူး။ လကုန္ရင္လစာရတယ္။ မွတ္ထားပါ။ က်ေနာ္တို႕ အရာရွိမင္းရဲ႕ ရင့္က်က္မႈကေနသိရတဲ့အခ်က္ေတြ။

အရာ႐ွိမင္းတို ့စစ္သားေတြက သာမန္ျပည္သူေတြထက္ေဒါသႀကီးတယ္။ ရာထူးတက္ဖို ့ကလဲ ႀကိဳးစား ေသာက္ေနရတာကို ။ ခင္ဗ်ားတို ့အိမ္ထဲကို မဝင္နဲ ့လို ့တားေနတာကို ဇြတ္ဝင္လာရင္ ဘာလုပ္မလဲ။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လက္ခံ စကားေျပာမလား။ ႐ိုက္လြတ္မလား။ အရာ႐ွိ မင္းတို ့ ကေတာ့ ႐ိုက္မွပဲ။ ေတြ ့မယ္ ဒီတစ္ခါ သန္ေခါင္စာရင္း လာစစ္ရင္ တားမယ္။ အတင္းဝင္လို ့ ကေတာ့ ႐ိုက္လြတ္မယ္။ အရာ႐ွိမင္း Email သိတာပဲ။ ကူညီမယ္မဟုတ္လား။

ေက်းဇူးကိုေတာ္ေတာ္တင္ပါတယ္။ အစ မေကာင္းတဲ့မိန္းမေတြဘယ္လို ျဖစ္လာမွန္းမသိဘူး။ ပိုက္ဆံမ ႐ွိလို ့ႀကံဳရာလုပ္တယ္ပဲ ထင္တာ။ အရာ႐ွိမင္းႏႈတ္က ေျပာမွပဲသိေတာ့တယ္။ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက မေနႏိုင္လို ့တဲ့။ ပိုက္ဆံေၾကာင့္မဟုတ္ဘူးတဲ့ဗ်။ အရာ႐ွိမင္းတို ့ကေတာ့ ေလ့က်င္ေန ၾကဆိုတို ့ပိုသိမွာေပါ့ေလ။ စင္ကပူမွာ Poly ေလးေက်ာင္းပဲ က်န္ေတာ့တာလဲ အရာ႐ွိမင္း ေျပာမွသိရတာ။ က်ေနာ္ သိထားတာ ၅ ေက်ာင္းဗ်။ ဟုတ္မွာပါေလ အရာ႐ွိမင္းတို ့ ကေသခ်ာေလ့လာထားတာပဲ။ တစ္ေက်ာင္းက ကားလမ္းမလြတ္လို ့ဖ်က္လို္က္တာထင္တယ္။ နန္ယမ္းပိုလီ က မိန္းကေလးေတြ အပ်က္စီးဆံုးတဲ့။ အရာ႐ွိမင္းတို ့သတင္းလိုက္တာ ပိုင္သ ေဟ့။ အနံ ့ေတာ္ေတာ္ခံတတ္တယ္။ ကုသိုဟ္ကံေကာင္းတဲ့ အရာ႐ွိမင္းတို ့မ်ား က်ေတာ့ လဲ စာလုပ္စရာလုပ္လိုက္ Online တက္လိုက္နဲ ဟန္ကိုက်လို ့ပဲကို။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြ ကိုလဲ အက်ိဳး ႐ွိေအာင္ ႏိုင္ငံဘာျဖစ္ေနလဲေလ့ လာေနတာပါ။ ခုပဲၾကည့္ စင္ကာပူရဲ ့အပ်က္စီးဆံုးေက်ာင္း ကို တို ့ဆရာေလး စင္ကာပူမွာေန ျပီး ဘာ မသိဘူး။ အရာ႐ွိမင္းရု႐ွက လွမ္းေျပာျပေပလို ့။

အရာ႐ွိမင္း အေဖက လဲ ေယာကၤ်ားေကာင္းမဟုတ္႐ွာေတာ့ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္ခင္က စင္ကာပူမွ အင္ဂ်င္နီယာသြားလုပ္ဖူးတယ္ဗ်ာ့။ အဲဒီတုန္းက စင္ကာပူ က ရဲေတြကို လာဘ္္ေပးခဲ့ ဘူးတယ္။ ဘာလို ့လာဘ္ေပးရလဲေတာ့သိဘူးေလ။ အရာ႐ွိမင္း အေဖလဲ အျပင္ကေန ဗိုလ္ေရြးခံဖို ့ၾကိဳးစားဘူးတယ္ထင္ပါတယ္။ Aljunied နားမွာေတာ့ေလ့က်င့္ေရးကြင္း ေတြ ႐ွိတာပဲ။ တခ်ိဳ ့ကြင္းေတြကို ေတာ့ရဲ ဝင္ဖမ္းခ်င္ဖမ္းမွာေပါ့။ လက္႐ွိလဲ အရာ႐ွိမင္း သူငယ္ခ်င္း က စင္ကာပူမွာလာဘ္ေပးရင္ ရတယ္လို ့ေျပာတယ္။ က်ေနာ လဲေထာက္ခံတယ္ဗ်ာ။ မယံုရင္ ပုစြန္ေတာင္ က စင္ကာပူဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနားမွာၾကည့္။ ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ႏွစ္ေယာက္ အၿမဲ ႐ွိတာပဲ။ အရာ႐ွိမင္း ကေျပာတယ္ အတိအက်စည္းကမ္းနဲ ့လုပ္တဲ့သူေတြ ႐ွိတယ္။ လာဘ္္စားတဲလူ႐ွိ တယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ကို႐ွိတာပါတဲ့။ လာမယ့္တ႐ုပ္အိုလံပစ္ ၾကမွ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲ ထည့္ခိုင္းရမယ္။ တို႕ျမန္မာေတြေရႊတံဆိပ္တစ္ခုရ နည္းလားဗ်ာ။

ဆိုမာလီနဲ ့ျမန္မာလာဘ္္စားတာ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ လို ့ဘယ္သူ ကမ်ားေျပာတာတုန္း။ သူတို ့က တစ္ေယာက္ခ်င္းလိုက္ေပး ၾကၫ့္လို ့လား။ တကယ္ဟုတ္ရင္ MRTV တို ့ MWD တို ့က လြင့္ မွာေပါ့။ ခင္ဗ်ားတို ့တစိတ္တံု္းလြန္းတယ္။ က်ေနာတို ့အရာ႐ွိမင္း နာမည္က Sorry တဲ့ဗ်။ လံုးဝ မကြယ္ဘူးေနာ္။ Underground နဲ ့ Fight တယ္တယ္။ အဲဒါေတာ့ က်ေနာလဲမ႐ွင္း ဘူး။ Underground ဘိနပ္လား၊ အကလား ဘာလားေပါ့ေလ။ အခ်ိန္မေ႐ြး ဖုန္းေခၚလို ့ရတယ္။ မသိ ရင္ ေမးလို ့ရတယ္။ စိတ္မေကာင္း စရာက အရာ႐ွိမင္း တို ့ေနတဲ့ေန ရာက Phone သူခိုးေပါ တယ္နဲ ့တူပါတယ္။ူခမ်ာ ေရးခ်ိဳးခန္းထဲ ေတာင္ဖုန္းယူသြာရ႐ွာတယ္။ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႕ လိုလာဘ္္စား တာ လက္ပူးလက္က်ပ္မိရင္ အရာ႐ွိမင္းတုို ့ကို တိုင္အေရးယူမွာပါ။ ခင္ဗ်ာတို႕ သိရင္လဲနာမည္ နဲ ့ ေသခ်ာတိုင္တဲ့။ (တိုင္ရမဲ့ ေနရာေတာ့ေျပာမသြားဘူး)့ ေနာက္ဆံုး ခင္ဗ်ားတို ့မွတ္ထားရမွာ က တိုင္းျပည္ကို မထိနဲ႕။ ႏိုင္ငံကို မထိနဲ ့။ မေကာင္းတာကလူေတြ လူေတြကိုပဲေျပာ။ တိုင္းျပည္ကို ထိရင္ အရာ႐ွိမင္းကေတာ့ လံုးဝခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္တပ္ကို မေကာင္းေျပာခ်င္ရင္ လဲ အရင္ ဆံုး စစ္တပ္ထဲမွမေကာင္းတဲ့ လူ ကုိေတြေအာင္႐ွာၾက။

ဘာေျပာေျပာ က်ေနာကေတာ့ အားကို တက္လို ့။

ေရးသားသူ_ မာဆိုး


က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ခမ်ာ ရုရွကစစ္ေခြးတစ္ေကာင္နဲ႕ စင္ကာပူကျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ေယာက္စကားေျပာတာကို နားေထာင္ၿပီး သူ႕ရင္ထဲကျဖစ္ေပၚလာတဲ့ခံစားခ်က္ကို ဖြင့္ဟလာပါတယ္။ အဲဒါကို က်ေနာ္က ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရုရွက စစ္ေခြးေဟာင္တဲ့အသံေတြနားေထာင္ခ်င္ယင္က်ေနာ့ဆီ အီးေမးလ္ပို႕ၿပီးေတာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။
ေရႊဘိုသား

ႏိုင္ငံတကာက ကာတြန္းဆရာေတြက ဒီလိုျမင္ၾကပါတယ္http://cagle.com/news/MyanmarMassacre/3.asp ဒီေနရာကယူခဲ့ပါတယ္။

Hackers exploit crisis in Burma to spread Trojan horse

28 September 2007
Email links to Dalai Lama's genuine website, but attachment is malicious

Taking advantage of international concern regarding the daily demonstrations in Burma, IT security and control firm Sophos has cautioned computer users to be wary of a malicious email which claims to be a message of support for monks and other protesters in Burma from the Dalai Lama. In reality, however, it carries a malicious attack designed to infect the recipient's PC.

The email reads as follows:

Dear Friends & Colleagues, Please find enclosed a massage from His Holiness the Dalai Lama in support of the recent pro-democracy demonstrations taking place in Burma. This is for your information and can be distributed as you see fit.

Best wishes.

Tenzin Taklha
Joint Secretary
Office of His Holiness the Dalai Lama

When users open the attached document (filename: hhdl burma_001.doc), it attempts to exploit a Word vulnerability which in turn tries to download a Trojan horse onto the victim's PC. Sophos proactively detects the malicious document as Exp/1Table-B and the Trojan it tries to download from the internet as Agent-CGU.

Sophos experts note that to add even more credibility to the message and to encourage a greater number of victims to open the attachment, a link to official website of the Dalai Lama was included.

The email links to the genuine Dalai Lama website in an attempt to look more credible.

"The Burmese regime is said to have tried to stop news from coming out of the country by shutting down internet cafes and controlling computer users' access to the net. People around the world are hungry to hear about the latest situation in the country and support the pro-democracy movement, and may be tempted to read this so-called letter from the Dalai Lama," said Graham Cluley, senior technology consultant at Sophos. "Using topical news stories to trick unwary computer users into opening and downloading malicious code is one of the oldest tricks in the book, but it's obviously still working or the hackers wouldn't waste their time on it. We should all use our common sense and question the legitimacy of emails sent out of the blue."

Learn more about the threat in this blog entry by Fraser Howard of SophosLabs

Myanmar troops fire warning shots in air

28-09-2007, 19 minutes ago

YANGON, Myanmar - Soldiers in Myanmar clubbed activists in the streets and fired warning shots into the air Friday, moving decisively to break up demonstrations before they could gain momentum. Troops occupied Buddhist monasteries and cut public Internet access, moves that raised concerns the crackdown on civilians that has killed at least 10 people was set to intensify.

Witnesses said troops in Yangon aggressively broke up a demonstration of about 2,000 people. Five of the protesters were seen being dragged into a truck and driven away. The clash in an area near the Sule Pagoda was the most serious of the several sporadic — though smaller — protests that were reported in Myanmar's biggest city.

By sealing Buddhist monasteries, the government seemed intent on clearing the streets of monks, who have spearheaded the demonstrations and are revered by most of their Myanmar countrymen. This could embolden troops to crack down harder on remaining civilian protesters.

Efforts to squelch the demonstrations appeared to be working. Daily protests drawing tens of thousands of people had grown into the stiffest challenge to the ruling military junta in two decades, a crisis that began Aug. 19 with rallies against a fuel price hike, then escalated dramatically when monks joined in.

Earlier Friday, soldiers and riot police moved quickly to disperse a crowd of 300 that started marching in Yangon, sealing the surrounding neighborhood and ordering them to disperse. Elsewhere, they fired warning shots to scatter a group of 200.

Bob Davis, Australia's ambassador to Myanmar, said he had heard unconfirmed reports that "several multiples of the 10 acknowledged by the authorities" may have been killed by troops in Yangon. Scores have been arrested, carted away in trucks at night or pummeled with batons in recent days, witnesses and diplomats said, with the junta ignoring all international appeals for restraint.

The Association of Southeast Asian Nations expressed "revulsion" and told the junta "to exercise utmost restraint and seek a political solution." Demonstrations against the junta were seen in Malaysia, Thailand, Japan and elsewhere.

But by Myanmar standards, the crackdown has so far been muted, in part because the regime knows that killing monks could trigger a maelstrom of fury.

Southeast Asian envoys were told by Myanmar authorities Friday that a no-go zone had been declared around five key Buddhist monasteries, one diplomat said, raising fears of a repeat of 1988, when troops gunned down thousands of peaceful demonstrators and imprisoned the survivors.

Gates were locked and key intersections near monasteries in Yangon and Mandalay were sealed off with barbed wire, and there was no sign of monks in the streets.

"We were told security forces had the monks under control" and will now turn their attention to civilian protesters, the Asian diplomat said on condition of anonymity, citing protocol.

The government's apparent decision to cut public Internet access — which has played a crucial role in getting news and images of the pro-democracy protests to the outside world — also raised concerns.

Thursday was the most violent day in more than a month of protests — which at their height have brought an estimated 70,000 demonstrators to the streets. Bloody sandals lay scattered on some streets as protesters fled shouting "Give us freedom, give us freedom!"

Truckloads of troops in riot gear also raided Buddhist monasteries on the outskirts of Yangon, beating and arresting dozens of monks, witnesses and Western diplomats said.

"I really hate the government. They arrest the monks while they are sleeping," said a 30-year-old service worker who witnessed some of the confrontations from his workplace. "These monks haven't done anything except meditating and praying and helping people."

Images of bloodied protesters and fleeing crowds have riveted world attention on the escalating crisis, prompting many governments to urge the junta in Myanmar, also known as Burma, to end the violence.

The United Nations' special envoy to Myanmar, Ibrahim Gambari, was heading to the country to promote a political solution and could arrive as early as Saturday, one Western diplomat said on condition of anonymity.

Though some analysts said negotiations were unlikely, the diplomat said the decision to let Gambari in "means they may see a role for him and the United Nation in mediating dialogue with the opposition and its leaders."

The protesters won support from countrymen abroad as more than 2,000 Myanmar immigrants rallied peacefully in Malaysia and smaller demonstrations against the junta took place in Thailand, Indonesia, Japan and the Philippines.

China, Myanmar's largest trading partner, for months quietly counseled the regime to speed up its long-stalled political reforms. Some analysts say Beijing would hate to be viewed as party to a bloodbath as it prepares to court the world at the 2008 Olympic Games.

"China hopes that all parties in Myanmar exercise restraint and properly handle the current issue so as to ensure the situation there does not escalate and get complicated," Chinese Foreign Ministry spokeswoman Jiang Yu said in Beijing Thursday.

But every other time the regime has been challenged, it has responded with force.

"Judging from the nature and habit of the Myanmar military, they will not allow the monks or activists to topple them," said Chaiyachoke Julsiriwong, a Myanmar scholar at Chulalongkorn University in Bangkok.

Yahoo မွာေဖာ္ျပထားတဲ့သတင္းတစ္ပုဒ္ပါ။

Warning shots, baton charges as 10,000 protest in Yangon

Posted: 28 September 2007 17:51 hrs
YANGON : Security forces fired warning shots and launched baton charges against some 10,000 demonstrators in Myanmar's main city Friday, in the third day of a crackdown on anti-government rallies.

Several warning shots were fired, but there were no immediate signs of injuries among the cheering, chanting crowd of mostly young people and students in the centre of downtown Yangon, witnesses said.

A second protest also broke out near a city park, with up to 500 people marching in the street, singing the national anthem, and thousands more clapping from the sidewalks as they walked by.

At the downtown protest, security forces used loudhailers to order the crowd to disperse from its position on a road leading to the city's Sule Pagoda, a key rallying point in nearly two weeks of protests.

Buddhist monks have led nearly two weeks of mass demonstrations against the government, but after a series of raids on monasteries and arrests of dozens of monks, there were few, if any, in the crowd on Friday.

"The monks have done their job and now we must carry on with the movement," a student leader told the protesters near Sule Pagoda, who clapped and shouted slogans.

"This is a non-violent mass movement," he shouted as the protesters tried to move towards the pagoda, one of several in the centre that have been cordoned off as part of a suffocating security presence.

In a dangerous game of cat-and-mouse, they moved as close as possible before being confronted by advancing police and soldiers, only to scatter and then regroup and try to advance again.

Police and soldiers have unleashed two days of violent retaliation against the protest movement, using weapons, tear gas and baton charges.

At least 13 people have been killed, including a Japanese journalist.

At least two monasteries were raided Wednesday night, including one in the northeastern satellite town of South Okkalapa, where about 100 Buddhist monks were arrested and eight people shot dead after protesting the action.

On Friday four more monks were arrested in a raid on a nearby monastery in North Okkalapa, triggering more skirmishes between their supporters and security forces, witnesses said.

In Wednesday's storming of the Ngwekyaryan monastery in South Okkalapa, security forces smashed windows and left behind bloodstained floors that appeared to indicate the monks were beaten during the night-time raid.

Witnesses said that as anger swelled in the community, thousands of protesters gathered in the streets near the monastery and began pelting the soldiers with stones.

After 30 minutes of stone-throwing and jeering, the soldiers appeared to panic and started firing automatic weapons to break up the group, they said.

Eight people were killed, including a high-school student. - AFP/ch

channelnewsasia မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ဘယ္ကေန ဘယ္လိုျဖစ္ရတာလဲကိုယ့္လူရယ္ စိတ္ထိန္းမွေပါ့


မင္းတို႕ကို ဒါပဲထင္တယ္။ၾကည့္ထား

ကိုယ့္အနာဂတ္အတြက္ ကိုယ္သာအရွင္သခင္

အခုက်ေနာ္ အြန္လိုင္းမွာေတြ႕ေနရတာက UN ကိုစာပို႕ဖို႕၊ အာဆီယံကိုအေရးဆိုဖို႕၊ ကုလရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြလာဖို႕၊ စစ္တပ္အတြင္း အခ်င္းခ်င္းကြဲၾကၿပဲၾကဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတာကိုေတြ႕ေနရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးဟာ ေရနစ္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္လိုပါပဲ။ ေရနစ္ေနတဲ့သူအဖို႕ ေကာက္ရိုးကေလးတမွ်င္ကလည္း အမ်ားႀကီးအသံုး၀င္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေမွ်ာ္လင့္တာေတြကို က်ေနာ္မကန္႕ကြက္ပါဘူး။ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံအားေပးပါတယ္။

က်ေနာ္အျမဲတမ္းစဥ္းစားေနတာရွိပါတယ္။
ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ကေျပာပါတယ္။ စနစ္ဆိုးတစ္ခုဟာ အႏွစ္၂၀ပဲ သက္တမ္းရွိတယ္တဲ့။
က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာလုိ႕ ၄၅ႏွစ္ေလာက္အထိ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့တာလဲလို႕ပါ။
ေနာက္ၿပီး လူထုနဲ႕ထိုက္တန္တဲ့အစိုးရသာလွ်င္ ရေလ့ရွိတယ္တဲ့။ အဲဒါေတာ့ ဘယ္သူေျပာခဲ့မွန္းမသိပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာျပည္သူလူထုဟာလည္း က်ေနာ္တို႕နဲ႕ထိုက္တန္တဲ့အစိုးရသာရတယ္ေပါ့ေလ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဟုတ္ခ်င္ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။ အခုလက္ရွိဒီေန႕အေျခအေနဟာ လက္ရွိအစိုးရသည္ လက္ရွိျပည္သူလူထုနဲ႕လံုး၀မထိုက္တန္ေတာ့ပါ။ အဲဒီအတြက္ က်ေနာ္တို႕ တိုက္ပြဲ ၀င္ၾကရပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္တစ္ခုက က်ေနာ္တို႕ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕အက်င့္ပါ။ က်ေနာ္တို႕တစ္ေတြမွာ မင္းေလာင္းေမွ်ာ္တဲ့၀ါသနာဟာ ေမြးရာပါျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးယခင္အဆက္ဆက္ကတည္းက မင္းဆိုးမင္းညစ္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၿပီဆိုရင္ျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ မင္းေလာင္းကိုေမွ်ာ္ၾကေလ့ ရွိပါတယ္။ ပုဂံေခတ္၊ ပင္းယေခတ္၊ အင္း၀ေခတ္၊ ေတာင္္ငူေခတ္၊ ေညာင္ရမ္းေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၊ အဂၤလိပ္ေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္၊ အဂၤလိပ္ေခတ္(ဒုတိယပိုင္း)၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္၊ စစ္အစိုးရအာဏာရွင္အဆက္ဆက္ေခတ္(ယေန႕ေခတ္) အထိတိုင္ က်ေနာ္တို႕ အဲဒီအက်င့္ကို မေဖ်ာက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ အဲဒီအက်င့္ကိုေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ၿပီး က်ေနာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြကို လူလည္က်သြားတဲ့ အျဖစ္ အပ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

အခုလည္း က ်ေနာ္တို႕ UN, USA နဲ႕ Europe တစ္ခုခုက ၀င္လာလိမ့္မယ္တို႕၊ စစ္တပ္အတြင္းကြဲကုန္ၾကၿပီတို႕ စသျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက တာလည္း မင္းေလာင္းေမွ်ာ္သလို သေဘာမ်ိဳးပါပဲ။ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ ကယ္တင္ႏိုင္တဲ့ မင္းေလာင္းဆိုတာ အလြန္ကိုရွားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ လူထုကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရတာပါပဲ။ ခံစရာရွိရင္လည္း လူထုပဲ ခံၾကရတာပါ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ကံၾကမၼာကို က်ေနာ္တို႕လူထုကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးရပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္ရမယ္လို႕လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္။ အမွန္တရားအတြက္ ၀င္တဲ့တိုက္ပြဲဆိုတာ အနည္းငယ္ ခါးသီးမယ္။ ၾကာခ်င္လည္းၾကာမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီေန႕အျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္ရင္လည္း ဘယ္သူ႕အကူအညီမွမယူပဲ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ လူထုရဲ႕ေသြးစည္းညီညြတ္မႈနဲ႕ စခဲ့တဲ့တိုက္ပြဲပါ။ ဘယ္ကမွအကူအညီမယူခဲ့ၾကပါဘူး။ အခုဆိုရင္ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႕ ျပည္သူလူထု ရဲ႕ ေသြးေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ စြန္းေပကုန္ၾကပါၿပီ။ စခဲ့ၾကၿပီဆိုမွေတာ့ လံုး၀ေနာက္မဆုတ္သင့္ေတာ့ပါ။
က်ေနာ္တို႕လိုလားတဲ့၊ က်ေနာ္တို႕ေတာင့္တတဲ့ ပန္းတိုင္ကို လွမ္းကိုင္ႏိုင္ဖို႕ဆိုတာ လက္တကမ္းမွာရွိပါတယ္။ အမိႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခုအေရးအခင္းမွာ အသက္ေပးလွဴသြားတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြကိုေလးစားေသာအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး မရပ္တန္႕လိုက္ၾကပါနဲ႕။

က်ေနာ္တို႕ ခံခဲ့ရေပါင္းလည္းမ်ားပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႕အမွတ္လည္းမရွိၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ အေတးအမွတ္ အနည္းဆံုးလူမ်ိဳးကို ျပပါဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕ျမန္မာလူမ်ိဳးကို ျပရပါလိမ့္မယ္။ ေသခ်ာစဥ္စားၾကည့္ေတာ္မူၾကပါ။ က်ေနာ္တို႕အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရက္စက္ယုတ္မာခဲ့ပါေစ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကို ခဏေလးနဲ႕ေမ႔ႏိုင္တဲ့လူမ်ိဳးေတြပါ။ တျခားအေ၀းႀကီးကိုမၾကည့္ပါနဲ႕ဦး။ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႕လို လူမ်ိဳးေတာင္ ျပဳတ္သြားတဲ့အခ်ိန္ သနားေနၾကတဲ့လူတစ္ခ်ိဳ႕ဟာ တစ္ခ်ိန္က ဗိုလ္ခင္ညြန္႕ရဲ႕ႏွိပ္စက္ျခင္းကို တိုက္ရိုက္ခံခဲ့ရတဲ့လူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အခုလည္းအဲဒီလိုမ်ိဳး ေမ့လြယ္ေပ်ာက္လြယ္ျဖစ္သြားမွာကို က်ေနာ္အရမ္းစိုးရိမ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ တိရိစၦာန္ငသန္းေရႊနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ေနာက္လိုက္ေခြးေတြဟာ ဘုရားမွန္း၊ တရားမွန္း၊ သံဃာမွန္း၊ ေက်းဇူးရွင္ျပည္သူဆိုတာေတြမွန္း မသိမျမင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ သူတို႕မ်က္စိထဲမွာ သူတို႕အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ပဲျမင္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းသမား သတင္းေထာက္ေတြကို ပါမက်န္ ယုတ္မာပက္စက္ေနၾကပါၿပီ။ ဒီလိုေခြးတိရိစာၦန္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွာ က်ေနာ္တို႕ျမန္မာေတြမ်က္ႏွာငယ္ရပါတယ္။ အရွက္ကြဲခဲ့ရပါၿပီ။

တစ္ခ်ိန္က က်ေနာ္တို႕ကိုေမာ့္ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ က်ေနာ္တို႕ ကၽြန္ေတြလို အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါၿပီ။ တိုင္းတပါးလူမ်ိဳးေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တုန္းကေတာင္း မခံခဲ့ရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး ေခြးတိရိစာၦန္ေတြအုပ္ခ်ဳပ္မွ က်ေနာ္တို႕ခံစားေနရပါၿပီ။ ႏိုင္္ငံတကာမွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္ႏိုင္ငံလို႕ ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့ၿပီးေနခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ သံဃာေတြကို သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္၊ ဆင္းတုေတာ္ေတြကို ဖ်က္စီးတယ္ဆိုတာ အရပ္ရပ္ေနျပည္ေတာ္ ၾကားလို႕မွမသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒီလို ေခြးတိရိစာၦန္ေတြကို ဘယ္သူ႕အကူအညီမွ ေစာင့္မေနၾကေတာ့ပဲ ကိုယ္တိုင္တိုက္ခိုက္ၾကပါစို႕။

အို............ တိုက္ပြဲ၀င္ရဲေဘာ္ ျပည္သူလူထုနဲ႕သံဃာေတာ္အေပါင္းတို႕ခင္ဗ်ား

မင္းဆိုးမင္းညစ္ေတြကို က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ေသြးေတြနဲ႕ ေဆးေၾကာသန္႕စင္ၾကပါစို႕။

တိုင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးရဲ႕အမည္းစက္ေတြကို က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ေသြးေတြနဲ႕ ေဆးေၾကာသန္႕စင္ၾကပါစို႕။

သာသနာေတာ္ႀကီးရဲ႕အညစ္အေၾကးေးတြကို က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ေသြးေတြနဲ႕ ေဆးေၾကာသန္႕စင္ၾကပါစို႕။

ႏိုင္ငံတကာအလည္မွာ ျမန္မာဆိုတာဘာလဲလို႕သိေအာင္ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ေသြးေတြနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕႔ သမိုင္းသစ္ကိုေရးထိုးၾကပါစို႕။


တရားမွ်တမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ အတြက္ဆင္ႏႊဲေသာတိုက္ပြဲ
ေအာင္ရမည္
ေအာင္ရမည္
ေအာင္ရမည္။

ASEAN condemns Burma crackdown

September 28, 2007

UNITED NATIONS: Southeast Asian nations have demanded that Burma's military junta immediately stop using violence against protestors, as George W. Bush urged China to pressure the regime to move toward democracy.

Eight protesters and a Japanese journalist were killed yesterday as pockets of pro-democracy supporters defied Burmese troop threats of "extreme action" against those who did not leave the streets of Rangoon.

The police and military were out in force again today, patrolling the deserted streets of Rangoon., and it was not immediately clear if demonstrators would again gather.

All roads leading to the main pagodas, which have been the focal points of the unrest in the devoutly Buddhist nation, were sealed off with barbed wire and barricades.

Most businesses were closed as many companies told workers not to come in.


Yesterday police gave protesters 10 minutes to disperse or face the "extreme action". But when a crowd of 1000 refused to disperse, police charged, firing automatic weapons.

Eight people were killed, including a high school student, a witness said, saying the bodies were left in the street for about an hour.


''A captain finally led a group of soldiers to pick up the dead bodies, and he ordered that no one was allowed to bury them,'' one witness said.


A Japanese video journalist, Kenji Nagai, from APF news in Tokyo became the first foreigner killed since the protests began 10 days ago.

However, in an indication today that global pressure was beginning to work, UN leaders were told by Burma officials that UN chief Ban Ki-moon's special envoy, Ibrahim Gambari, would be granted a visa to visit the country to assess the situation.

And in a previously unannounced meeting, Mr Bush told Chinese Foreign Minister Yang Jiechi he hoped China would use its influence to help bring a peaceful transition to democracy in Burma.

Mr Bush also thanked Mr Yang for China's help in facilitating Mr Gambari's visit to Burma,.

China on Thursday also issued its first public call for Burma's military rulers to show ``restraint'' in handling anti-government protests but did not condemn the ongoing crackdown.

But ministers from the 10-nation Association of Southeast Asian Nations, which has long had a policy of non-interference in the affairs of Burma, had unusually sharp words for its fellow member at a meeting at the UN.

``They were appalled to receive reports of automatic weapons being used and demanded that the Burma government immediately desist from the use of violence against demonstrators,'' Singapore Foreign Minister George Yeo said.

The ministers ``expressed their revulsion to Burma Foreign Minister Nyan Win over reports that the demonstrations in Burma are being suppressed by violent force and that there has been a number of fatalities,'' he said.

They strongly urged Burma to exercise restraint and seek a political solution, and wanted the ruling junta to resume national reconciliation with all parties and work towards a peaceful transition to democracy.

The US administration has also ordered a freeze on the assets of Burma's military leader Than Shwe and 13 other senior officials, and barred them from entering the US.

Australia has ruled out support for economic sanctions to pressure the regime, but tougher travel restrictions will be applied to members of the Burmese junta.
The federal Government would examine what other options were available through UN Security Council action, John Howard said. Ambassador to Burma Bob Davis predicted the Burmese would continue to defy the junta.

ASEAN ministers urged the junta to grant Mr Gambari ``full access'' to all parties in Burma, including Nobel peace laureate and democracy icon Aung San Suu Kyi, who has spent most of the last 17 years under house arrest.

ASEAN also warned Burma that the bloody crisis was having ``a serious impact on the reputation and credibility of ASEAN.''

AFP

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့သတင္းေလးတစ္ပုဒ္ပါ။ ကိုနစ္ေနမန္းရဲ႕ Cbox ထဲမွရပါတယ္။ အားလံုးအတြက္ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

သံသရာကိုမေၾကာက္ဘဲ တစ္ဘ၀စာ၀မ္းစာရွာၾကသူမ်ားသို႕.....

ဒီေန႕ေတာ့ လုပ္လက္စအလုပ္ေတြ တစ္ခုမွဆက္မလုပ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ကို စိတ္ဆင္းရဲရပါတယ္။ တစ္ကယ့္ကိုေသြးစြန္းခဲ့တဲ့ရက္ပါပဲ။ အရင္ေန႕ေတြက ၾကည္ႏႈးေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ အကုန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြထဲမွာ ျမင္ရတဲ့ ျမင္ကြင္းေတြ၊ ဖတ္ရႈခဲ့ရတဲ့ သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြအရ က်ေနာ္ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိတ္ဆင္းရဲမိပါတယ္။ အခုဒီဓာတ္ပံုေလးကို ၾကည့္ပါဦးဗ်ာ။ ရာဇ၀င္ရိုင္းလိုက္တာဗ်ာ။

က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခုဆိုတာ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးယံုရေတာ့မွာလဲ။ သံဃာဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ေတြပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ေတြကို ေစာ္ကားတာဟာ ျမတ္စြာဘုရားကိုေစာ္ကားတာပါပဲ။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕သားေတာ္ေတြကို ႏွိပ္စက္တာဟာ ျမတ္စြာဘုရားကိုႏွိပ္စက္တာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႕ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအားလံုးကို ေစာ္ကားႏွိပ္စက္လိုက္တာပါပဲ။ တစ္ကယ့္ကို မိစၧာဘီလူးေတြပါပဲဗ်ာ။
ဒီလိုအျပဳအမူေတြကို စစ္တပ္ထဲက က်န္တဲ့စစ္သားေတြအကုန္လံုးက လက္ခံၾကသလား။
ခင္ဗ်ားတုိ႕ေရာ အဲဒီမိစၧာေကာင္ေတြနဲ႕အ၀ီဇိကို လိုက္ခ်င္ၾကလုိ႕လား။
ခင္ဗ်ားတို႕ ထမင္းမငတ္ဖို႕ ဘာသာတရားကိုေစာ္ကားေနတာကို ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနၾကတာလား။
ခင္ဗ်ားတို႕ သံသရာဆိုတာကို မသိၾကလို႕မေၾကာက္ၾကတာလား။
ခင္ဗ်ားတို႕ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြမဟုတ္ၾကဘူးလား။
ခင္ဗ်ားတို႕ တစ္ဘ၀စာပဲ ၾကည့္ၾကေတာ့မွာလား။
က်ေနာ္တို႕ ျပည္သူေတြဟာ အကာအကြယ္မဲ့ေတြပါ။ ခင္ဗ်ားတို႕ ဂုတ္ေသြးစုတ္ခ်ယ္လွယ္ခဲ့သမွ် လူးလိမ့္ေနေအာင္ခံခဲ့ရတဲ့သူေတြပါ။ က်ေနာ္တို႕ ရင္ထဲက ဆႏၵအမွန္ကို ေအးခ်မ္းစြာျပသခြင့္မရွိေတာ့ဘူးလား။ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ေရွ႕ကရပ္တည္ေနတဲ့၊ က်ေနာ္တို႕ကို အခုလက္ရွိဘ၀မွာေရာ သံသရာမွာပါ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးညႊန္ျပေပး၊ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ့ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြကို အခုလိုလုပ္တာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ကို က်ဆင္းေစတဲ့အျပင္ က်န္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတြအလယ္မွာ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာေတြဘယ္လိုမ်က္ႏွာျပရမွာလဲ။
ခင္ဗ်ားတို႕ရဲ႕ ေသာက္ရွက္မရွိ သတင္းစာနဲ႕မီဒီယာေတြက ဘယ္လိုလိမ္ညာၾကဦးမွာလဲ။ ခင္ဗ်ားတို႕လိမ္မေနနဲ႕ေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ရွက္ဖြယ္သတင္းကို ႏိုင္ငံတကာက မီဒီယာမ်ိဳးစံုမွာ အသားေပးေဖာ္ျပေပးေနၾကၿပီ။ ရွက္တတ္ရင္ ကိုင္ထားတဲ့ေသနတ္နဲ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပစ္သတ္ၿပီးေသပစ္လိုက္။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားတို႕မွာ ေသာက္ရွက္မရွိပါဘူး။
ဒီမွာ.... က်ေနာ္နားလည္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕စစ္တပ္ဆိုတာ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးလာမယ့္ အႏၱရာယ္ေတြမွန္သမွ်ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႕လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာတရားကို ေစာ္ကားဖ်က္ဆီးဖို႕၊ အႏၱရာယ္ျပဳဖို႕မဟုတ္ဘူး။ အခုေတာ့ တိုင္းတပါးရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို ေၾကာက္ရမယ့္အစား ကိုယ့္ျပည္တြင္းက အႏၱရာယ္ကို ပိုေၾကာက္ေနရတယ္။ ဘာလဲဗ် ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္။ ရြံစရာေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။
ခင္ဗ်ားတို႕အခုဘ၀ထမင္းမငတ္ဖို႕ဆိုရင္ အခုခင္ဗ်ားတို႕ ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးလိုက္တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသံဃာေတာ္ေတြ သီတင္းသံုးတဲ့ေက်ာင္းကိုသြား
"တပည့္ေတာ္ ထမင္းငတ္ေနလို႕ပါဘုရား"
လို႕သာေလွ်ာက္လိုက္ ခင္ဗ်ားတို႕ကို အဲဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက တစ္သက္လံုးေကၽြးထားလိမ့္မယ္။
ထမင္းတလုပ္အတြက္ စစ္သားလုပ္ၿပီး ျမန္မာျပည္ကိုႏွိပ္စက္မေနၾကပါနဲ႕။ ဘာသာတရားကိုမေစာ္ကားၾကပါနဲ႕။

Myanmar protests push Iran down U.N. agenda

By Paul Taylor


UNITED NATIONS (Reuters) - President George W. Bush announced new U.S. sanctions against Myanmar on Tuesday and Western leaders warned the southeast Asian nation's army rulers against crushing pro-democracy protests by force.

Urging all countries to "help the Burmese people reclaim their freedom," Bush told the annual U.N. General Assembly he was imposing financial sanctions and a visa ban on more members of the junta, their supporters and relatives.

His call came before the authorities imposed a dusk-to-dawn curfew and poured security forces into Yangon to try to end the biggest demonstrations against military rule for two decades. Earlier, 10,000 Buddhist monks again defied the generals by marching through the city chanting "democracy, democracy."

"Americans are outraged by the situation in Burma, where a military junta has imposed a 19-year reign of fear," Bush told the world body in his annual speech.

Myanmar was formerly called Burma and its capital Rangoon.

"The United States will tighten economic sanctions on the leaders of the regime and their financial backers," Bush said.

The 27-nation European Union said it would strengthen existing sanctions that include an arms embargo, a travel ban and an assets freeze on junta members "should they resort to using violence against the unarmed and peaceful demonstrators."

The Myanmar protests temporarily pushed concern over Iran's nuclear ambitions and the fight against climate change down the agenda on the first day of the U.N. debate, as well as conflicts in Darfur, Iraq and the Middle East.

Separately, the U.N. Security Council gave the green light for a European Union-led peacekeeping force to protect refugees and displaced persons in Chad and the Central African Republic from spillover violence from the Sudanese province of Darfur.

IRAN ISSUE "CLOSED"

Bush focused in his speech on human rights and promoting democracy, including in Iran, without mentioning the Iranian nuclear program. But a White House spokeswoman said Washington would continue to press for tougher U.N. sanctions on Tehran.

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad told the assembly that the issue of his country's nuclear program was "closed" since Tehran was cooperating fully with the U.N. atomic watchdog and its uranium enrichment activities were legal.

Despite military threats and "illegal" sanctions, "Iran has moved forward step by step and now our country is recognized as one with the capacity for industrial-scale fuel cycle production for peaceful purposes," he declared.

French President Nicolas Sarkozy reminded the assembly of the high stakes in the standoff, saying that to allow the Islamic Republic to acquire nuclear weapons could destabilize the world.

"There will be no peace in the world if the international community falters in the face of nuclear arms proliferation ... Weakness and renunciation do not lead to peace. They lead to war," Sarkozy said in his maiden U.N. address.

German Chancellor Angela Merkel said at an awards ceremony in New York that it was not up to the world to prove Tehran sought nuclear weapons, "rather it is up to Iran to prove that it does not want to build an atomic bomb."

In the absence of Venezuelan President Hugo Chavez, who stayed away after sparking an outcry last year by comparing Bush to the devil, it fell to veteran leftist Nicaraguan President Daniel Ortega to deliver an anti-capitalist tirade against U.S. world hegemony.

U.S. leaders continued to dictate what was right or wrong "as if they were God," he declared, while poor countries were still afflicted by "oppression and violence and terror."

The United States accuses Iran of supporting terrorism and arming insurgents in Iraq. Washington is pushing for a third U.N. sanctions resolution over Iran's refusal to halt uranium enrichment, but faces opposition from China and Russia.

(Additional reporting by Matt Spetalnick, Tabassum Zakaria, Jeff Mason, Claudia Parsons and Patrick Worsnip)

ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခ်က္ကို ကူးယူတင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရ ဇာတိျပ၊ ယုတ္မာမႈေတြစၿပီဗ်

သ႐ုပ္ေဆာင္ ကိုသူရ(ကိုဇာဂနာ)ကို ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ ၂း၀၀ နာရီက ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးသြားတာကို ကိုသူရရဲ့ ဇနီး မေပါက္ ဆီမွ သိခဲ့ရပါတယ္။

ကိုသူရအိမ္က ဆဲလ္ဖုန္းနဲ႔ အိမ္ဖံုးပါမက်န္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား အားလံုးကိုလဲသိမ္းဆီးသြားၾကပါတယ္။

ကိုေက်ာ္သူကိုလဲဖမ္းဖို႔ထြက္သြားၾကၿပီလို႔သိရပါတယ္

ျပည္သူ႕အခ်စ္ေတာ္ ႏွစ္ဦးလံုးနဲ႔ မိသားစုေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး

မေပါက္ နဲ႔ မေ႐ႊဇီးကြက္တို႔ကို အားေပးပါတယ္

ယုတ္မာတဲ့ စစ္အစိုးရကို ႐ြံ႐ွာစြာ ႐ႈံ႕ခ်လိုက္ပါတယ္


မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ ရဲ႕ဘေလာ့ဂ္မွကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဖ်က္သမားမ်ားမနာလိုစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ျမန္မာျပည္

မေန႕(၂၅-၀၉-၂၀၀၇)က နအဖသတင္းစာဖတ္လိုက္မိပါတယ္။ သတင္းစာရဲ႕ေနာက္ေက်ာဖံုးကိုၾကည့္ၿပီး က်ေနာ္ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ လို႕မဆံုးျဖစ္သြားပါတယ္။ ေနာင္တေတြလည္းအမ်ားႀကီးရမိပါတယ္။ ဟုတ္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ ဒီေလာက္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ(အံမာေလးဗ် ေမာလိုက္တာ) အမိျမန္မာျပည္ႀကီးကိုစြန္႕ခြာၿပီး တိုင္းတစ္ပါးမွာ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြ စားေသာက္ လိုျခင္းကိုက က်ေနာ္ရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ အျပစ္ႀကီးပါပဲ။ ဘာလို႕မ်ားက်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံျခားကိုထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်င္ၾကတာပါလိမ့္။

ေနာက္ၿပီးက်န္္ေသးတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဒီေလာက္ေစတနာထားၿပီး တိုင္းနဲ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာ အဆင့္ျမင့္တကၠသိုလ္ႀကီးေတြ ဖြင့္လွစ္ေပးေနပါလ်က္နဲ႕ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြထြက္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ မင္းတို႕လဲေတာ္ေတာ္မိုက္မဲတာပဲကြ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပညာသင္ၾကားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေစတနာ(အဲဒီတကၠသိုလ္ေတြက ေက်ာင္းၿပီးယင္ ရတဲ့ဘြဲ႕နဲ႕အလုပ္သာလုပ္မစားႏိုင္တာ ဘာမွမတတ္တာကေတာ့ ေသခ်ာ တယ္။)ကို မင္းတို႕အသိအမွတ္ ဘာလို႕မျပဳၾကတာလဲ။ ဒီေလာက္ေခတ္မီတဲ့ပညာေတြကို မင္းတို႕ကိုသင္ေပးေနတာကို။

အင္း ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံမွာ ေဆးရံု၊ေဆးေပးခန္းေတြ ဒီေလာက္ျပည့္စံုေအာင္ ႏိုင္္ငံေတာ္က စီစဥ္ေပးထားတာကို ျပည္ပထြက္ၿပီးေဆးကုရတယ္လို႕ဗ်ာ။(စစ္တပ္ကေခါင္းေဆာင္ေတြ ျပည္ပထြက္ေဆးကုတာကေတာ့ ထားလိုက္ပါ။) ေတြးေလ ေတြးေလအမ်ားႀကီး ေဒါသထြက္မိပါတယ္ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေစတနာကို နားမလည္တဲ့ ျပည္သူေတြ ကိုေပါ့။

အခုလည္းၾကည့္ေလ ဆႏၵျပၾကသတဲ့။ လမ္းေပၚထြက္လာတဲ့ သံဃာေတြ အမ်ားႀကီးလို႕သာထင္ရတာ။ တစ္ကယ့္ တစ္ကယ္က ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ ၂ရာခိုင္ႏႈန္္းပဲရွိတာဗ်(တို႕ကေတာ့ ေျဗာင္လိမ္ ေျဗာင္စားပဲ (ပံု-သူမရငါရ ျမင့္ေမာင္(အ၀ီဇိဗီဇာ ရရွိၿပီး)))။ ဆႏၵျပတယ္ဆိုတဲ့ျပည္သူေတြကလည္း လက္တဆုပ္စာ(ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး လက္ထဲထည့္ထားတာ)ပဲရွိတာပါဗ်ာ။

ဒါေတြအားလံုးက အမွန္တစ္ကယ္ေတာ့ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ျမန္မာျပည္ကို မလိုလားတဲ့ အဖ်က္သမားေတြက ႀကံတာဗ်။ က်ေနာ္တို႕ႏိုင္ငံဟာ ဘယ္တုန္းကမွမၾကားဖူးတဲ့။ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွမေရာက္ဖူးတဲ့ GDP(double digit)နဲ႕ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းတိုးတက္ေနတာကို သူတို႕က မနာလိုၾကတာဗ်။ ဒီေလာက္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အဖက္ဖက္က ျပည့္စံုေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ကို မနာလိုေနၾကတာ။ ဟင္း ဟင္း ေျပာကိုမေျပာလိုက္ခ်င္ဘူး။

တံတားႀကီးေတြေဆာက္၊ လမ္းေတြေဖာက္၊ ဆည္ေတြတည္ေဆာက္(မၿပီးခင္ပ်က္တာေတာ့ လာမေျပာနဲ႕) ဒါေလာက္အလုပ္လုပ္တဲ့ အစိုးရကို ဘာလို႕မ်ားမေက်နပ္ၾကတာတုန္း။ ျပည္သူေတြအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြေပၚလာေအာင္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္ သစ္တည္ေပးတာကိုလည္းမေကာင္းျမင္တဲ့သူေတြက ျမင္ၾကတယ္။ အခုဆို ေနျပည္ေတာ္တ၀ိုက္က ျပည္သူေတြအလုပ္အကိုင္ အသစ္ေတြရလို႕(မိန္းမ ျပည့္တန္ဆာ၊ ေယာက္်ား ကူလီ၊ ကေလး သူေတာင္းစား)။ ကဲ ဘယ္ေလာက္အဆင္ေျပလဲ။ ဒါမ်ိဳး ဘယ္အစိုးရတတ္ႏိုင္လဲ။ ျမန္မာျပည္တင္မကဘူး ႏိုင္ငံတကာမွာပါ လိုက္ရွာၾကည့္။ ဘယ္မွာမ်ားေတြ႕ႏိုင္မလဲ။ ဟင္း ဟင္း ရူးေတာင္သြားမယ္။ ဘာမွတ္လဲ။ ဒီေလာက္ ဦး(အုန္း)အရမ္းႀကီး ၿပီး ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္တဲ့ အစိုးရကို ရထားတဲ့ ျမန္္မာျပည္သူေတြ ေလာက္ ဘယ္သူမွကံမေကာင္းဘူး။ မွတ္ထားၾက။

သတၲိခြန္အား ရွိေစခ်င္သည္

ျမတ္စြာဘုရားသခင္
ေဘးအႏၲရာယ္အေပါင္း၏
လြတ္ကင္းရာမွ ကြၽႏု္ပ္ခုိလွဳံပါရေစေၾကာင္း
ဆုမေတာင္းမိပါေစႏွင္႔၊

ထုိ အႏၲရာယ္ရင္ဆုိင္ရသည္႔အခါ
အေၾကာက္အရြ႔ံ မဲ႔သူျဖစ္ဖုိ႔ ဆုိေတာင္းမိပါရေစ။

ကြၽႏ္ုပ္
ဆင္းရဲေ၀ဒနာကုိ ေလ်ာ႔ခ်ဖယ္ရွားဖုိ႔
ကြၽႏ္ုပ္မေတာင္းဆုိ မိပါေစႏွင္႔၊
ထုိေ၀ဒနာကုိ
ခံႏုိင္သည္႔ ေအာင္ႏုိင္သည္႔ ႏွလံုးသား သာရွိပါရေစ။

ကြၽႏ္ုပ္
ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဘ၀တုိက္ပြဲမ်ားတြင္
စစ္ကူမဟာမိတ္မ်ားကုိ
မတမ္းတ၊ မရွာေဖြမိပါေစႏွင္႔
ကြၽႏ္ုပ္
ကိုယ္တုိင္ ကုိယ္႔ကုိကုိယ္သာ အားကုိးမိပါရေစ။

ကြၽႏ္ုပ္
အၾကပ္အတည္းမွ ကယ္ဆယ္ေပးပါရန္
မျမည္တမ္းပါရေစႏွင္႔႔၊
ကြၽႏ္ုပ္
ကိုယ္တုိင္ လြတ္ေျမာက္မွဳကုိ
စိတ္ရွည္စြာ ေအာင္ႏုိင္သူျဖစ္ဘုိ႔
ေမွ်ာ္လင္႔ပါရေစ။

ကြၽႏ္ုပ္ေအာင္ျမင္ခ်ိန္တြင္လည္း
သင္၏ဂရုဏာေတာ္ကုိ ခံစားသည္႔
သူရဲေဘာနည္းသူ မျဖစ္ဖုိ႔၊
ကြၽႏု္ပ္
က်ရွဳံးလွ်င္လည္း သင္လက္၏ ဆုပ္ကိုင္မွဳကုိ
ရွာေဖြေတြ႔သူျဖစ္ဖုိ႔
ကြၽႏု္ပ္အား ခြန္အားကုိသာ ေပးသနားပါ။


တဂိုး၏ကဗ်ာကို စာေရးဆရာမ ဂ်ဴးမွ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္အႏွစ္သက္ဆံုး ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မာရွယ္ေလာထုတ္

၂၅-၀၉-၂၀၀၇(ည ၁၁း၃၀)
အခု ျမန္မာျပည္မွာ မာရွယ္ေလာ ေၾကညာခ်က္ေတြ ေလာ္စပီကာနဲ႔ လိုက္ေအာ္ေနပါတယ္။
ေၾကညာခ်က္မွာ
ညကိုးနာရီကေန မနက္ ငါးနာရီခြဲအတြင္း အိမ္တြင္းကေန အိမ္ျပင္ မထြက္ရ။
ယေန႔ည ကုိးနာရီမွ စတင္ အသက္၀င္ေၾကာင္း၊ ရက္ေပါင္း ၆၀ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္္တုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ည ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္ဟု ပါရွိသည္။

ရတနာပံုမႏၱေလးမွာလဲ မာရွယ္ေလာထုတ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသတင္းကို သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္မွ ေပးပို႕လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Bush urges U.N. to spread freedom

UNITED NATIONS - President Bush announced new sanctions Tuesday against the military dictatorship in Myanmar, accusing it of imposing "a 19-year reign of fear" that denies basic freedoms of speech, assembly and worship.

"Americans are outraged by the situation in Burma," the president said in an address to the U.N. General Assembly. The military junta renamed the Asian country Myanmar, but the United States does not recognize the change.

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, a bitter foe of the United States, sat in the chamber and checked his watch during Bush's remarks. First lady Laura Bush, also present for the president's speech, walked right by the seated Iranian president. The two had no contact.

Bush urged other nations to support countries that are struggling for democracy.

"The people of Lebanon and Afghanistan and Iraq have asked for our help, and every civilized nation has a responsibility to stand with them," Bush said.

"Every civilized nation also has a responsibility to stand up for the people suffering under dictatorship," the president said. "In Belarus, North Korea, Syria and Iran, brutal regimes deny their people the fundamental rights enshrined in the Universal Declaration" of the United Nations.

While the war in Iraq continues, Bush made scant mention of it.

After his speech, however, he reassured Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki that U.S. support is not wavering. "We're with ya, prime minister," Bush told him.

Addressing reporters after a roughly hour-long meeting, Bush and al-Maliki did not say whether they had discussed the killing of 11 Iraqi civilians by security guards with Blackwater USA, a private contractor. The incident has strained U.S.-Iraqi ties.

But Al-Maliki did say "Iraq's security is very important and we talked about the importance of mutual respect between our two sides."

Bush prodded political parties in Iraq to reconcile their differences and pass a series of pivotal laws. "Some political parties may be trying to block the laws to gain special advantage," Bush said.

In his address to the U.N., Bush barely mentioned Iran, a nation the United States accuses of terrorism, pursuit of a nuclear weapon and aid for deadly insurgents in Iraq.

Instead, Bush focused his remarks elsewhere, challenging the U.N. to uphold its pledge to fight for freedom in lands of poverty and terror.

"The nations in this chamber have our differences, yet there are some areas where we can all agree," Bush said. "When innocent people are trapped in a life of murder and fear, the declaration is not being upheld. When millions of children starve to death or perish from a mosquito bite, we're not doing our duty in the world. When whole societies are cut off from the prosperity of the global economy, we're all worse off."

"Changing these underlying conditions is what the declaration calls the work of larger freedom and it must be the work of every nation in this assembly," he said. "This great institution must work for great purposes: to free people from tyranny and violence, hunger and diseases, illiteracy and ignorance and poverty and despair."

Bush looked ahead to a Cuba no longer ruled by Fidel Castro, the ailing 81-year-old leader of the communist-run government.

"In Cuba, the long rule of a cruel dictator is nearing its end," Bush said. "The Cuban people are ready for their freedom. And as that nation enters a period of transition, the United Nations must insist on free speech, free assembly and, ultimately, free and competitive elections."

Cuba's foreign minister walked out of the gathering in protest of Bush's speech. The Cuban delegation later said Foreign Minister Felipe Perez Roque's move was a "sign of profound rejection of the arrogant and mediocre statement" by Bush.

Bush urged the U.N. to reform its Human Rights Council, created to replace the discredited Human Rights Commission. But Bush criticized the new body for ignoring abuses in places like Iran "while focusing its criticism excessively on Israel."

"The American people are disappointed by the failures of the Human Rights Council," Bush said. "The United Nations must reform its own Human Rights Council."

But the president's call for change came with the suggestion of a deal: the United States' support for the highly contentious issue of expanding the Security Council, the U.N.'s most powerful body. Bush suggested that Japan is "well-qualified" to be an additional member and said "other nations should be considered as well."

The council has 10 rotating members elected for two-year terms and five permanent members with veto power — the United States, Russia, China, Britain and France. Bush said the United States would listen to all "good ideas."

Bush singled out Myanmar for particular attention.

"Basic freedoms of speech, assembly and worship are severely restricted," he said. "Ethnic minorities are persecuted. Forced child labor, human trafficking and rape are common. The regime is holding more than a thousand political prisoners, including Aung San Suu Kyi, whose party was elected overwhelmingly by the Burmese people in 1990.

"The ruling junta remains unyielding, yet the people's desire for freedom is unmistakable," he said.

Bush said the United States would tighten economic sanctions on the leaders of the regime and their financial backers and impose an expanded visa ban on people responsible for human rights violations, as well as their family members.

The policies came as Myanmar's military government issued a threat Monday to the barefoot Buddhist monks who led 100,000 people marching through a major city. It was the strongest protest against the repressive regime in two decades.

About a dozen anti-war protesters were arrested during a peaceful demonstration of President Bush's speech before the U.N. General Assembly. They were among about 400 people opposing the Bush Administration's war in Iraq, and its incarceration in Guantanamo Bay of more than 300 men on suspicion of terrorism or links to al-Qaida or the Taliban. Many in the crowd wore orange jumpsuit in solidarity with the Guantanamo detainees.

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၂ နာရီခန္႕ကရတဲ့သတင္း(၂၅.၀၉.၂၀၀၇)

MYANMAR BANS GATHERINGS, IMPOSES CURFEW

YANGON, Myanmar - The military government banned assemblies of more than five people and imposed curfews in Myanmar's two largest cities on Tuesday, after thousands of Buddhist monks and sympathizers defied orders to stay out of politics and protested once again.

Truckloads of soldiers converged on Yangon after the monks, cheered on by supporters, marched out for an eighth day of peaceful protest from Yangon's soaring Shwedagon Pagoda, while some 700 others staged a similar show of defiance in the country's second largest city of Mandalay.

"The protest is not merely for the well being of people but also for monks struggling for democracy and for people to have an opportunity to determine their own future," one monk told The Associated Press, speaking on condition of anonymity fearing reprisals from officials. "People do not tolerate the military government any longer."

President Bush on Tuesday announced new U.S. sanctions against Myanmar, formerly known as Burma, accusing the military dictatorship of imposing "a 19-year reign of fear" that denies basic freedoms of speech, assembly and worship.

ဒီသတင္းကေတာ့ AP ကရခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

က်ေနာ့္အေတြးသက္သက္ပါ......

ဒီေန႕ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးအေၾကာင္းကို စဥ္းစားမိရင္ ၾကက္သီးေမြးညင္းေတာင္ထမိပါတယ္။ တစ္ကယ့္ကိုေလးစားဂုဏ္ယူအားက်စရာႀကီးပါ။ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြမွာ ေမြးရာပါဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္ရွိတယ္ဆိုတာ ျပသေနတဲ့ ပြဲေတာ္ႀကီးတစ္ခုလို႕ က်ေနာ္ထင္မိပါတယ္။
"ဒီမိုကေရစီကို ခ်က္ခ်င္းေပး" လို႕ တစ္ခ်ိန္က က်ေနာ္တို႕ ေအာ္ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ က်ေနာ္နားလည္မိတာတစ္ခုက ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘယ္သူ႕ဆီကမွ ေတာင္းခံလို႕မရႏိုင္ဘူး ဆိုတာရယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အႏွစ္သာရဆိုတာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္အေပၚမွာပဲမူတည္တယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ အဲဒီ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားကို အခုလက္ရွိျမန္မာျပည္သူေတြက ျပသေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕ ေတာင္းဆိုစရာမလိုပဲ လိုက္နာက်င့္သံုးလိုက္ျခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီကို က်ေနာ္တို႕ရရွိလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာ တစ္ခုပဲသတိထားရပါမယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြကိုပါ။ သူတုိ႕အေနနဲ႕ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ၁၉၈၈ တုန္းကလိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ျပန္ေရာက္သြားေစခ်င္တယ္။ အဲဒီတုန္းကလို ကယ္တင္ရွင္ႀကီးေတြအေနနဲ႕ သူတို႕က ပါ၀င္ကျပခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၾကမ္းမဖက္ ဖက္ေအာင္ သူတို႕ရဲ႕ သူလ်ိဳေတြ၊ ဒလန္ေတြနဲ႕ လံႈ႕ေဆာ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႕ အဲဒီအခ်က္ကို နားမေယာင္မိဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။ သူတို႕ေရးႏိုင္တဲ့ ဇာတ္ညႊန္းေတြကို ႀကိဳတင္ဖတ္ရႈႏိုင္ရပါ့မယ္။ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီေန႕ေခတ္ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ၁၉၈၈ရဲ႕ သင္ခန္းစာကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးယူတတ္ဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။
အခုလက္ရွိအေျခအေနအထိဟာ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းဟာအလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္ရရွိလာတဲ့ အခြင့္အေရးကို က်ေနာ္တို႕ရေအာင္မယူတတ္ရင္ ေနာက္ထပ္အႏွစ္၂၀ ေလာက္ထပ္ေစာင့္ေနရပါလိမ့္မယ္။
က်ေနာ္တို႕အေနနဲ႕ လံုး၀အၾကမ္းဖက္စရာမလိုပါဘူး။ ဘုန္းဘုန္းေတြကိုင္စြဲတဲ့ ေမတၱာလက္နက္သည္သာ အထက္ျမက္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕သမိုင္းမွာ တစ္ခါမွမၾကားဖူးတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကို ေမတၱာနဲ႕ေအာင္ႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ ေမာ္ကြန္းထိုးႏိုင္ဖို႕ က်ေနာ္တို႕ျမန္မာျပည္သူေတြ ႀကိဳးစားၾကရပါလိမ့္မယ္။ ေအာင္ျမင္မႈဟာလည္း လက္တကမ္းမွာပဲရွိပါတယ္။

က်ေနာ္တို႕ ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႕ ခ်ီတက္သည့္တိုက္ပြဲ
ေအာင္ရမည္။ ေအာင္ရမည္။ ေအာင္ရမည္။

Myanmar monks defy military threats


Thousands of monks and supporters have again gathered on the streets of Myanmar's biggest city in defiance of government threats that military force will be used to bring an end to more than a month of protests.

The protesters in the former capital, Yangon, gathered despite official warnings for the monks to stay out of politics.

Government loudspeaker vehicles were reported to be cruising the streets of the city on Tuesday saying the clergy had been ordered not to take part in "secular affairs" and accusing certain elements of trying to instigate unrest.

The order cited a legal clause which would allow the protests "to be dispersed by military force".

On Tuesday witnesses said military trucks had been seen near the Shwedagon pagoda, the focus of recent marches by thousands of monks and the country's most important religious shrine.

Demonstrators warned

The moves come after Brigadier General Thura Myint Maung, Myanmar's religious affairs minister, told Buddhist leaders that "action will be taken" to prevent further protests.

"We warn the monks and the people not to participate in protest marches. We will take action under the existing law," he was quoted as saying.

Human rights groups reported on Monday that government agents had been preparing to infiltrate the protests in order to spark trouble and justify a crackdown.

The London-based Burma Campaign UK said it had a received reports of soldiers ordered to shave their heads, apparently to pose as monks and infiltrate the protests.


'Pretext for crackdown'
"They would start rioting or attacking police, providing the regime with a pretext for a brutal crackdown on protestors," the group said.

An estimated 50-100,000 protesters marched through the streets of Yangon on Monday in the biggest demonstration yet against the military government.

Further protests have been called on Tuesday in Yangon and across the country, despite the government's warnings.

"The protest is not merely for the well-being of people but also for monks struggling for democracy and for people to have an opportunity to determine their own future," one monk told The Associated Press.

The protests were initially triggered by a massive hike in the price of fuel on August 19, but have developed into a more deeply-rooted outpouring of dissent led by groups of monks.

In the space of a month the protests have become the biggest challenge to Myanmar's military government in almost two decades.

Charles Petrie of the United Nations' Development Programme in Myanmar told Al Jazeera the demonstrations were an expression of the frustrations felt by many in the country after years of poverty and hardship.

"The monks have brought out into the open the issues that are of real concern to a significant portion of the population," he said.

"There is an underlying suffering that is now being expressed."
'Restraint' callThe growing tensions in Myanmar have sparked international calls for the country's ruling generals to exercise restraint in responding to the protests.

Speaking to Al Jazeera, Ibrahim Gambari, the UN's special adviser on Myanmar, said the international community needs to agree on its approach before it acts.

"When the UN speaks with one voice, when the international community acts with consensus, then the possibility of making an impact on even a government such as in Myanmar are very real," he said.

Gambari said the best way to bring about change in Myanmar was through a "comprehensive approach", combining offers of help "while also nudging them to move in the area of restoration of full respect for human rights and a greater pace for democratisation".

The US is expected to introduce new sanctions against Myanmar's military rulers on Tuesday, intended to further step up pressure for change.

President Bush is set announce the new measures during a speech to the UN General Assembly in New York.

Source: Al Jazeera and agencies

ဒါလည္း အယ္ဂ်ားဇီးယားသတင္းဌာနကေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ပါခင္ဗ်ာ။

ကိုထိုက္ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္မွာဖတ္ခဲ့ရတာက........

ပုဒ္မ ၁၂၇ ကို ထုတ္ၿပီး ႏွိမ္နင္းဖို႕အတြက္ ၁၄၁ ကို က်ဴးလြန္မွ ထုတ္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၄၁ က ဆူပူအႀကမ္းဖက္ လိုသူမ်ား လူစုလူေ၀း ျပဳလုပ္ျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေပါင္း ၅ ခ်က္ ရွိရပါ့မယ္
အခု ေမတၱာသုတ္ရြတ္ဖတ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ေနသူမ်ားဟာ အင္အား ၁ သိန္း ၂ သိန္းပဲ ျဖစ္ပါေစ ။ အၾကမ္းဖက္ဆူပူလိုျခင္းမရွိဘူးဆိုတာ သိသာတဲ့အတြက္ ၁၂၇ ထုတ္ရန္ အက်ဳံးမ၀င္ဘူး မလိုအပ္ဘူးဆိုတာ လူအမ်ားသိရွိရန္ အသိေပးျဖန္႔ ေ၀ေပးၾကပါ။

SMS message မ်ား

စင္ကာပူႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ SMS မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသတင္းမ်ားသည္ မွားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုသတင္းမ်ားကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား လုပ္ခ်င္းျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြင္း ဖုန္းဆက္၍ မိသားစုမ်ားကို ေမးျမန္းၾကၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြင္း ေအးခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ထိခို္ကႏိုင္ပါသျဖင့္ မဟုတ္ေသာသတင္းမ်ားကို လႊင့္ျခင္းအား မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာကာ ထပ္မံ၍ သတင္း မျဖန္႔ၾကပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


ကိုထုိက္

က်ေနာ္ၾကားခဲ့ရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခု

အခုရန္ကုန္မွာ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြျပဳလုပ္ေနေတာ့ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက အဲဒီဆႏၵျပပြဲေတြကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ အစည္းအေ၀းလုပ္ၾကပါသတဲ့။ အဲဒီမွာ ဗိုလ္သန္းေရႊက သူ႕ရဲ႕အေပါင္းအပါေတြကို အခုျပဳလုပ္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကို ဖမ္းဖို႕ အမိန္႕ေတာ္ခ်မွတ္ေတာ္မူသတဲ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ခက္ေနတာက လူထုရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ကဘယ္သူဆိုတာကို ဘယ္စစ္အရာရွိကမွ မသိၾကဘူးတဲ့။ သိသမွ်ေခါင္းေဆာင္အားလံုးကို ဖမ္းဆီးၿပီးတာေတာင္ လူထုအံုၾကြမႈက ဆက္လက္ျဖစ္ေနဆဲဆိုေတာ့ အႀကံအိုက္ေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိငယ္တစ္ေယာက္က အစည္းအေ၀းခန္းထဲကို ကေသာကေမ်ာေျပး၀င္လာၿပီး ၀မ္းသာအားရ အခုလိုေျပာပါသတဲ့။
" က်ေနာ္သိၿပီ၊ က်ေနာ္သိၿပီ သူတို႕ေခါင္းေဆာင္ကို က်ေနာ္သိၿပီ"
အဲဒီမွာပဲ ဗိုလ္သန္းေရႊက
"အဲဒီေကာင္ ဘယ္သူလဲ" လို႕ေမးေတာ့
ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိငယ္ကေလးက မ်က္ႏွာလိုအားရနဲ႕
"သူတို႕ကို ေခါင္းေဆာင္ေနတာ ေဂါတမဗုဒၶ လို႕ၾကားခဲ့ရပါတယ္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး"လို႕ ျပန္ေျဖသတဲ့။
ဗိုလ္သန္းေရႊရဲ႕မ်က္ႏွာက အဲဒီမွာ ၿပံဳးရႊင္သြားၿပီး
" ေခါင္းေဆာင္ကို သိမွေတာ့လြယ္သြားပါၿပီကြ အဲဒီ ေဂါတမဗုဒၶကိုဖမ္းေခၚၿပီး စစ္ေၾကာေရးစခန္းထဲကို ထည့္လိုက္" လို႕ သူ႕ရဲ႕မိုက္ေဖာ္မိုက္ဖက္ေတြကို အမိန္ေတာ္ျမတ္ခ်မွတ္ေတာ္မူလိုက္ပါသတဲ့ ခင္ဗ်ာ။

Myanmar monks defy junta, resume rallies

28 minutes ago


YANGON, Myanmar - Tens of thousands of Buddhist monks and sympathizers defied orders from the military junta to stay out of politics, protesting Tuesday in the country's two biggest cities. Soldiers, including an army division that took part in the brutal suppression of a 1988 uprising, converged on the capital.

Cheered on by supporters, the monks marched out for an eighth day of peaceful protest from Yangon's soaring Shwedagon Pagoda, while some 700 others staged a similar show of defiance in the country's second largest city of Mandalay.

"The protest is not merely for the well being of people but also for monks struggling for democracy and for people to have an opportunity to determine their own future," one monk told The Associated Press, speaking on condition of anonymity fearing reprisals from officials. "People do not tolerate the military government any longer."

A monk who appeared to be one of their leaders addressed the crowd and said the protests would continue until the government apologized for mistreatment of monks at an earlier demonstration in northern Myanmar.

Tuesday's protests came despite orders to the Buddhist clergy to halt all political activity and return to their monasteries. The junta sent 10 truckloads of troops to Sule Pagoda, a focal point of the protests, including the one on Tuesday.

According to an ethnic guerrilla commander, among the army divisions dispatched was the 22nd, which took part in the suppression of the 1988 uprising when the military fired on peaceful crowds and killed thousands, terrorizing the country.

"They could get there pretty quickly. By tomorrow, maybe today," said Col. Ner Dah Mya, a leader of the Karen National Union, which is fighting the central government. He was interviewed by telephone at the Thai-Myanmar border.

Warnings also were sent out against all illegal gatherings in a country where an assembly of more than five can amount to breaking the law.

On Monday, the demonstrations in Yangon reached 100,000, becoming the biggest demonstrations since a pro-democracy uprising 19 years ago. The authorities did not stop the protests Monday, even as they built to a scale and fervor that rivaled the 1988 uprising. The government, has been handling the monks gingerly, wary of angering ordinary citizens in this devout, predominantly Buddhist nation.

Joining the monks Tuesday were members of the pro-democracy National League for Democracy headed by Aung San Suu Kyi as well as university students. They marched more than a mile to the Sule Pagoda under a scorching sun.

The demonstrations have escalated in just one week from a marginalized movement to mass protests drawing not only the monks but people from all walks of life.

In Mandalay, ordinary people were starting to join the monks or follow them on foot, motorcycles, bicycles and trishaws, though many still appeared too afraid to show their open support.

"I support the monks. However, if I join them, the government will arrest me," said a man selling belts at a Mandalay market. He declined to give his name, fearing reprisals from officials.

The head of the country's official Buddhist organization, or Sangha, issued a directive Monday ordering monks to stick to just learning and propagating the faith, saying young monks were being "compelled by a group of destructive elements within and without to break the law," the newspaper said.

These agitators included members of the National League for Democracy, remnants of the defunct Burmese Communist Party and some foreign radio stations, the minister was quoted as saying.

Following Monday's Yangon protest, led by a phalanx of barefoot monks, the U.S. was poised to impose additional sanctions against Myanmar's military rulers.

President Bush was to announce the sanctions against key members of the junta and those who provide them financial aid in a speech at the U.N. General Assembly, the White House said.

Stephen Hadley, Bush's national security adviser, said it was significant that monks had joined the protests.

"Our hope is to marry that internal pressure with the external pressure coming from the United States and the United Nations and really all countries that are committed to freedom to try to force the regime into a change," Hadley said.

The U.S. already restricts imports and exports and financial transactions with Myanmar. Washington also has imposed an arms embargo on Myanmar.

The current protests began Aug. 19 after the government sharply raised fuel prices in what is one of Asia's poorest countries. But they are based in deep-rooted dissatisfaction with the repressive military government that has ruled the country in one form or another since 1962.

The protests over economic conditions were faltering when the monks last week took the leadership and assumed a role they played in previous battles against British colonialism and military dictators.

At first the robed monks simply chanted and prayed. But as the public joined the march, the demonstrators demanded dialogue between the government and opposition parties, freedom for political prisoners, as well as adequate food, shelter and clothing.

The fleeting appearance of Nobel Peace Prize laureate Suu Kyi at the gate of the Yangon residence where she is under house arrest squarely identified the protests with the longtime peaceful struggle of her party, the opposition National League for Democracy. She has been under detention for 12 of the past 18 years.

YAHOO မွာဖတ္ရတဲ့ သတင္းေလးပါ။ အခ်ိန္မရလို႕ ျမန္မာလိုမျပန္လိုက္ရတာကို ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ့္မွာလည္း အခ်ိန္အခက္အခဲရွိတဲ့အတြက္နားလည္ေပးေစခ်င္ၾကပါတယ္။

ဒီေန႕ရထားတဲ့သတင္းေလးေတြ(၂၅.၀၉.၂၀၀၇)ၾကားရတာေလးေတြ(၁)

(ေန႔လည္ ၁၂း၃၀နာရီ)
တာေမြမွာ စြမ္းအားရွင္ေတြက ဆႏၵျပတာေတြ ထပ္မလုပ္ဖို႔၊ လုပ္ရင္ ႏွိမ္နင္းရလိမ့္မယ္လို႔ ေလာ္စပီကာနဲ႔ လိုက္ေအာ္ေန။ ၁၂း၀၀နာရီမွာ သံဃာေတာ္ေတြ ကမၻာေအးဘုရားကို ခ်ီတက္မယ္။ လွည္းတန္းမွာ ရဲေတြအျပည့္တင္ထားတဲ့ ထရပ္ကားေတြ ရပ္ထားတယ္လို႔ မ်က္ျမင္သက္ေသတဦး ေျပာၾကား။ ယုဇနပလာဇာ ေရွ႕မွာ စစ္တပ္နဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ပြားေန။ ၁၂နာရီေက်ာ္လို႔ လူစုမခြဲရင္ ပစ္ေတာ့မယ္လို႔ စစ္ တပ္ကေၾကညာေနတယ္လို႔ ၾကားရ။

အားရပါးရ မေန႕က...........


ဂုဏ္ယူေလးစားပါသည္ အမိျမန္မာျပည္သားတို႕.......

အႏွစ္(၂၀)နီးပါးေအာင့္အည္းသည္းခံလာခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေအာင့္လံုးႀကီးစတင္ ေပါက္ကြဲပါေတာ့မယ္။
အေရးႀကီးပါၿပီ။ ေသြးစည္းၾကဖို႕အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ရရွိဖို႕ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ေအာင္ျမင္တဲ့ရလဒ္ကို ရရွိဖို႕ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ိရိယ သံုးပါးစလံုးညီညြတ္ရမယ္လို႕ၾကားဖူးပါတယ္။ ဒီလိုအခြင့္အခါမ်ိဳးကို ဆိုလိုတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။
ေရႊဘိုသား အေနနဲ႕ အမိျမန္မာျပည္ႀကီးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို အားက်ေလးစားဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒီလိုလူထုရဲ႕ အစုအေ၀းကို အခုခ်ိန္ထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြဆီမွာ ပက္ပက္စက္စက္အႀကံအစည္ေတြ ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသတိထားဖို႕လိုမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။
၀က္ဘ္ဆိုဒ္တစ္ခုမွာေရးသားထားသလိုေျပာရရင္ ေရႊဘိုသားတို႕ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႕မထိုက္တန္ဘူးလို႕ ဘယ္သူေျပာႏိုင္ပါသလဲ။
ဒီေလာက္မ်ားျပားႀကီးမားတဲ့လူစုလူေ၀းႀကီးနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပတတ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသားေတြရွိတယ္လို႕ ဘယ္တုန္းကၾကားဖူးခဲ့ၾကလို႕လဲ။
လံုး၀အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႕ မိမိရန္သူကိုေမတၱာပို႕ၿပီး ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ ဘယ္ႏိုင္ငံသားေတြဆႏၵျပတတ္သလဲ။
ေရႊဘိုသားတို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြျပသလိုက္တဲ့ ညီညႊတ္မႈကေတာ့ အံ့မခန္းပါပဲဗ်ာ။
တစ္ကယ့္ကို လိႈက္လိႈက္လဲွလွဲ နက္နက္နဲနဲဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေလာက္အဆင့္နဲ႕တင္ သာယာမေနဘဲဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္သြားၾကဖို႕ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီးမိစၦာဘီလူးအာဏာရူးေတြကို ေမတၱာလက္နက္ကိုင္စြဲကာ တရားေသာတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲအႏိုင္ယူႏိုင္ၾကပါေစခင္ဗ်ာ။

Angelina Jolie to adopt a baby from Burma

Updated: 2007-09-24 09:30

Angelina Jolie and Brad Pitt want to expand their "rainbow" family by adopting a child from Burma.

The couple have enlisted the help of one of the country's leading monks to plan a trip to an orphanage.

According to an insider, Angelina, 32, has become "increasingly despondent" about the progress she is making in helping the Third World.Mother love: Angelina has already adopted children from Cambodia, Ethiopia and Vietnam
She is said to be desperate to offer help to troubled nations, and feels the repressive Republic of Myanmar, or Burma, is the ideal place to adopt another child – preferably, a girl.

The actress already has four children. She adopted eldest son Maddox, six, from Cambodia five years ago, prior to her relationship with Pitt. Two years ago she and Pitt, 43, adopted an Ethiopian girl, Zahara.

Earlier this year the couple adopted Pax Thien, three, from Vietnam and last year Angelina gave birth to their daughter Shiloh.

The source said: "Angelina feels she is barely making a dent in the suffering she sees throughout the Third World as she travels incognito to different countries as a United Nations representative."She wants to step up her action in what she calls Red Alert areas, the most seriously troubled, war-torn areas in the world.

"She's in talks to go into Burma and help with students and AIDS victims who are suffering terribly."


Mum and Dad: Angelina and Brad's daughter, Shiloh, shares a buggy with Zahara
The source added Angelina had been talking to a monk about a safe travel route through the military state and a visit to an orphanage.

She is said to believe adopting another girl would balance her family and a child from Burma would fit into its racial mix.

Angelina has enlisted the help of Dr Jane Aronson, an adoption specialist who runs the Worldwide Orphans Foundation.

It is understood she has acted as a mentor to the actress after helping her with the adoption of Zahara.

According to the source, Angelina's frustration at not doing enough to help the Third World is exacerbated by her sense that she and Pitt spend too much time in Hollywood.

Bags of style: Angelina is encouraging Zahara's taste in fashion
She is also said to have become depressed after the death of her mother, French actress Marcheline Bertrand, in January. The actress has blamed her weight plummeting to under 7st on her grief.

Angelina has spoken in the past of her desire to start a "rainbow" family of children adopted from nations all over the world.

She recently said: "Ever since I was about 12, I've always wanted to adopt – I don't know why. We want to have a big, big family."


Chinadaily ကေနဖတ္ရႈခဲ့ရတာပါ။ ဖတ္ၿပီးဘယ္လိုေျပာရမွန္းမသိတာနဲ႕ ခင္ဗ်ားတို႕ကိုျပလိုက္ပါတယ္။

၀မ္းသာရမွာလား၊ ၀မ္းနည္းရမွာလား မိAngelina.

ေနာက္ထပ္ရတဲ့ဓာတ္ပံုေတြ(ဒီေန႕ေနာ္)