အညၾတျပည္သူတစ္ဦး၏အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၂၀၀၇)

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည့္
ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားခင္ဗ်ား ......

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကိုလိုလားေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ကိုယ္စား အညတရျမန္္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အနည္းငယ္အၾကံျပဳ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း သာတူညီမွ်အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ စစ္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆံုးခန္းတိုင္ေစေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးနည္းလမ္းအျဖစ္ လူထုတိုက္ပြဲအသြင္ျဖင့္ လူထုႏွင့္သံဃာပူးေပါင္းကာ စတင္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။၊ ယခင့္ယခင္ကာလမ်ားဆီက လူထုတိုက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္ ပံုေဖာ္ေတာ့မည္ဟု လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိ NCUB, NLD(LA), FDB ကဲ့သို႔ေသာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားက တရား၀င္ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားသိဖတ္ရႈခဲ့ရပါသည္ခင္ဗ်ား။

ထိုသုိ႕ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရႈၾကည့္ခဲ့ရာတြင္ လူထုတိုက္ပြဲ ျဖစ္ေပၚဖို႔သည္ ျပည္တြင္းက လူထုအေပၚတြင္ အဓိကမူတည္သည္ဟူေသာ အာေဘာ္မ်ဳိးကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါ သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းကလူထုသည္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွေနကာ လူထုတိုက္ပြဲအသြင္မ်ိဳးတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္မွာ ရက္သတၱတစ္ပတ္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ကို လူႀကီးမင္းတို႕အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတာအတြင္း က်ဆံုးခဲ့ရသည့္ ျပည္သူႏွင့္သံဃာမ်ားစြာရွိေနသလို၊ လက္ရွိအဖမ္းဆီးခံ၊ အႏွိပ္စက္ခံေနရသည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္သံဃာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပည္တြင္း၏အင္အားကိုသာမက ျပည္ပမွ လူႀကီးမင္းတို႕ကပါ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ကာလဟု ယူဆမိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္၊ လက္နက္မဲ့ တိုက္ပြဲ၀င္ ေနၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္ တြင္းကလူထုႀကီး ၏သတၱိကို ေလးစားေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အားျပဳျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမ်ားမွေန၍ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုအသံုးျပဳကာ ျပည္တြင္းကိုအေထာက္အပံ့ေပးရန္အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူအားလံုး၏ဘံုရန္သူ သာသနာဖ်က္မင္းဆိုးမင္းယုတ္ နအဖစစ္အစိုးရအား ဘက္ေပါင္းစံုမွဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီဟု လည္းထင္မွတ္မိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူအမ်ားစုမွာ နအဖမွ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားမွလြဲလ်င္ ျပည္ပတြင္သာေရာက္ရွိေနၾကပါသည္။ လူႀကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ လူထုလိုက္ပါမႈကို တကူးတကစည္းရံုးစရာမလိုပဲ ယခုရရွိေနၿပီျဖစ္ သျဖင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအသီးသီးမွ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ကာ စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးေစလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူထုလိုက္ပါလာေအာင္ စနစ္တက်စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ေအာင္ပြဲရသည္ခ်ည္း ျဖစ္ သည္ကို လူႀကီးမင္းတို႕ သိရွိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဦးေဆာင္မႈေပးလွ်င္ ျပည္တြင္းကျပည္သူလူထုသည္လိုက္ပါဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကသည့္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိျမင္ေတြ႕ေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမအသီးသီးရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈလိုအပ္ေနသည့္ ျပည္တြင္းမွျမန္မာျပည္သူလူထုကို လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ရံု၊ သံရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ဆႏၵျပေနရံုမွ်နဲ႕ေက်နပ္မေနၾကေစလိုပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီရရွိေရး၊ ျပည္သူလူထုလိုလားေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တည္ေထာင္ေရးကို ျပည္တြင္းမွျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိေစလိုပါသည္။

၂၀၀၇၊ စက္တင္ဘာတိုက္ပြဲအတြင္းက်ဆံုးသြားခဲ့ရေသာ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအာဇာနည္မ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအခြင့္ေကာင္းကို အမိအရဆုပ္ကိုင္သင့္သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤအိတ္ဖြင့္ေပးစာကိုေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အမိႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးကိုလိုလားသူ
ေရႊဘိုသား(အညၾတျပည္သူတစ္ဦး)

12 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):

Anonymous said...

Do you have copy writer for so good articles? If so please give me contacts, because this really rocks! :)

Anonymous said...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now. Keep it up!
And according to this article, I totally agree with your opinion, but only this time! :)

Anonymous said...

international builders show lotronex to zelnorm patient adverse to zelmac drugs effects of zelnorm side effects substitute since zelnorm doctor zelnorm litigation verbs wholesale order zelnorm bargain zelmac tegaserod cheap what is zelnorm invented of zelnorm 2nd hand fist was irritable bowel syndrome defiance zelnorm and gallbladder cancer free irritable bowel syndrome fox of zelnorm [url=http://www.box.net/shared/aurxfk05ae]side buy cheap zelnorm
[/url] zelnorm generic blogs buy cheap novartis music will tegaserod maleate come back chronic idiopathic constipation removed zelnorm tummies commercials flat zelnorm ibs c approved 11 bring irritable bowel syndrome lotronex banner zelnorm stomachs commercials ibs away the where to buy zelnorm capsules miralax 8mg zelnorm mechanism health lotronex ad tummy was miralax movies

Anonymous said...

Accutane 90 http://accutaneinno.pbworks.com/w/page/Accutane-30--no-online-prescription order Accutane for cash on delivery

Anonymous said...

Paxil 20mg http://paxilinno.pbworks.com/w/tags

Anonymous said...

urinare frequentemente http://disfunzioneerettiletratta.pbworks.com/w/changes - impotenti esistenziali , cause impotenza maschile , impotenza sessuale maschile , curare disfunzione erettile ...

Anonymous said...

metformin and lisinopril http://lisinopriltech.pbworks.com/w/tags - lisinopril and ibuprofen , hydrochlorothiazide lisinopril , lisinopril hctz dosing , lisinopril post nasal drip ...

Anonymous said...

metformin therapy http://metformintech.pbworks.com/w/tags#medication metformin , metformin sitagliptin , metformin pcos , amaryl metformin ...

Anonymous said...

a href order viagra online a http://www.soompi.com/blog/order-viagra-without-rx - order viagra plus , order viagra online ...

Anonymous said...

amoxicillin treatment

Anonymous said...

topical treatment for erectile dysfunction http://community.active.com/bookmarks/20178#6399 - natural erectile dysfunction treatment , erectile dysfunction treatment ...

Anonymous said...

ProcГ©dГ©s de blanchiment des dents pharmacie en ligne france sans grande pharmacie en ligne pas chГЁre Le traitement de soins de la viande sont presque. - http://hommepharmacie.pbworks.com/w/tags/show?tag=pharmacie%20en%20ligne (prix du cialis 5mg ).