ျပည္ပက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ အခုလိုသတင္းေပးလာပါတယ္။

ျပည္တြင္းက အသိေတြရွိရင္ မနက္ျဖန္အတြက္ ဒီဖုန္းနံပါတ္ေတြကို ဆက္သြယ္ေပးရင္ေကာင္းမယ္။ သိတဲ့လူ။ မသိတဲ့လူေတြ အကုန္လံုးကို ဒီစာေလး ျဖန္.ေပးႏုိင္ရင္ေကာင္းမယ္။

မနက္ျဖန္ နအဖက တခုခုလုပ္မွာေသခ်ာတယ္။ သံရံုးေတြက ၾကည့္ေပးမယ္ဆိုရင္ လုပ္ရဲမွာ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ရဲလို. လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာမွာ လိမ္ညာလို.မရေတာ့ဘူး။ ျပည္တြင္းရန္ကုန္က သံရံုးမ်ား ဖုန္းနံပါတ္က

88,Strand Rd. Kyauktada Yangon. Tel:273521, Australia Embassy

ILO 227057, 227837

AUSTRALIA (95 1) 251809, 251810

UNITED KINGDOM (UK) (95 1) 256438, 370863, 380322

UNITED STATES OF AMERICA (USA) (95 1) 379880, 370965

UNITED KINGDOM (UK) (95 1) 256438, 370863, 380322

UNHCR No. 287, Pyay Road,, No. 287, Pyay Road, Sanchaung Township, Yangon Ph : 524022, 524024, 524025

France: 102, Pyidaungsu Yeiktha Road, Dagon Township, Yangon,Tel : (95 1) 212523, 212532

INDIA (95 1) 282550, 282552, 282933, 282551

Red Cross 295133

JAPAN (95 1) 549644, 549645, 549646, 549647, 549648

(UNDP) 542910 to 542919

United Nations Information Center Ph : 546933, 546934

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):