“မိုးအံု ့ခ်ိန္”

ေဒသ မ်က္ရည္စု
ဥ ဥထားရတဲ့
ပင္လယ္

သစၥာတရားတစ္ခုနဲ ့
မိုးကို မ်က္ရည္ပ်ံ ့ေစတယ္
တိမ္ၫိဳ တိမ္လိပ္ေတြ
မိုး တကယ္ၿပိဳေတာ့မယ္ ။ ။

ေရးသားသူ - လင္းအိမ္

0 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):