‘မိုးေကာင္းကင္သည္ ႀကီးစြာေသာအသံျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ ေလာကဓာတ္သည္လည္း ပူအားႀကီး၍ ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။‘‘(၂ ေပ ၃း၁၀)


အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရွိ စက္၀ိုင္းျခမ္းသဏၭာန္ရွိကြ်န္းစုမ်ားထဲမွ ကရာကတို၀ါမီးေတာင္ကြ်န္းသည္ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ေပါက္ကြဲရာ လူတို႕၏ေခတ္သစ္သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားအျပင္းထန္ဆံုးေသာ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈဟုဆိုၾကသည္။ ယင္းမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူ၊ တိရစာၦန္၊ ေက်ာက္တံုး၊ သစ္ပင္ အစရွိသည့္အရာ၀တၳဳမ်ားသာမက ေျခာက္ကုဗမိုင္ထုရွိသည့္ ေျမဆီလႊာမ်ားအထိ ကမၻာေျမျပင္မွ မိုင္ ၂၀ခန္႕အကြာအေ၀းသို႕တိုင္ေအာင္ လြင့္စင္ ထြက္သြားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ တုန္ခါမႈလိႈင္းမွာလည္း ကမၻာေျမႀကီးကို ခုႏွစ္ပတ္မွ်ပတ္သြားၿပီး ျပာမႈန္မ်ားမွာ မိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္ကြာေ၀းေသာ မာဒါဂက္စကာႏိုင္ငံအထိပ်ံ႕လြင့္ခဲ့သည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ယင္းေဒသႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ၿဗိတိသွ်သေဘၤာ Norham Castle မွ သေဘၤာကပၸတိန္ Sampson ၏မွတ္တမ္းတြင္ ထိုေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ သေဘၤာေပၚရွိ သေဘၤာသားထက္၀က္ခန္႕ နားစည္မ်ား ကြဲခဲ့ရၿပီး ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုလံုး ျပာမႈန္႕၊ ေခ်ာ္ရည္၊ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲမ်ား က်ေနခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ သူကယင္းအျဖစ္အပ်က္သည္ ‘‘မိုးေကာင္းကင္သည္ ႀကီးစြာေသာအသံျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ ေလာကဓာတ္သည္လည္း ပူအားႀကီး၍ ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။‘‘(၂ ေပ ၃း၁၀) ဟူေသာ သမၼာက်မ္းစာလာ စာသားႏွင့္ ကိုက္ညီေနသျဖင့္ စီရင္ျခင္းေန႕သို႕ေရာက္ၿပီး ကမၻာႀကီးခ်ဳပ္ၿငိမ္းခ်ိန္တန္ေနၿပီဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္ခဲ့ေၾကာင္း သူ၏မွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

တစ္ကယ္တန္းတြင္မူ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္ လြန္ႀကီးမားအံ့ၾသေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း စီရင္ျခင္းေန႕သို႕ေရာက္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအရာမ်ားမဟုတ္ပါ။ ကမၻာႀကီး အၿပီးအတိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည့္လကၡဏာလည္း မဟုတ္ေပ။ ကမၻာႀကီး၏သာမာန္ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ကိစၥတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး အနီးကပ္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာသူမ်ားအတြက္သာလွ်င္ ကမၻာႀကီးပ်က္သုဥ္းေတာ့မည္ဟုပင္ ထင္ေနရေလာက္ေအာင္ အံ့ၾသေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေနၿပီး တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္လည္း ကရာကတို၀ါမီးေတာင္၏ ျဖစ္စဥ္ဆန္ဆန္မ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ေကာင္းမြန္စြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အရည္အခ်င္းႏွင့္မျပည့္စံု သည့္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကရာကတို၀ါမီးေတာင္ေပါက္ကြဲသကဲ့သို႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အစစအရာရာ ဖရိုဖရဲအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ မရွိမဲ့ရွိမဲ့ ပညာတတ္လူတန္းစားမ်ားမွာလည္း မီးေတာင္မွလြင့္ထြက္လာသည့္ ျပာမႈန္မ်ားသဖြယ္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ပံ်႕ႏွ႕ံေရာက္ရွိသြားၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းရွိသာမန္ျပည္သူမ်ားမွာလည္း အဖိႏွိပ္ခံ၊ အႏွိမ္ခံ၊ သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးခံေနရကာ မတရားအမိန္႕ထုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ခံစားေနၾကရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနသည္ ကရာကတို၀ါမီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္သကဲ့သို႕ ကမၻာႀကီးကို ယာယီတုန္လႈပ္သြားေစသည္မွာလည္း မွန္၏။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားစြာ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာလႊင့္ထြက္၊ ေသေၾကပ်က္စီး အဖိႏွိပ္ခံရသည္မွာလည္း မွန္၏။ သို႕ေသာ္ ကမၻာႀကီးအတြက္ယာယီမွ်သာျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာ၏အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ားစြာလည္း ရွိေပဦးမည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္သာ ေသေရးရွင္ေရးတမွ်၊ အသက္တမွ်အေရးႀကီးေနၿပီး ကမၻာႀကီးအတြက္မူ သိပ္ၿပီးမထူးဆန္းလွေသာ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ ထိုအခ်က္ကို က်ေနာ္တို႕ ေကာင္းမြန္စြာသေဘာေပါက္ထားမိရန္လုိအပ္ေပသည္။ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း၊ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ေသခ်ာသံုးသပ္ၾကည့္ၾကဖို႕လိုအပ္ေပမည္။ မိမိ၏အေနအထား၊ ၿပိဳင္ဘက္ စစ္အုပ္စု၏အေနအထား၊ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာအေနအထားမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ ရႈေထာင့္မွ သံုးသပ္ရႈျမင္ႏိုင္ရန္လုိအပ္ေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း မွန္ကန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာမွ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါကလည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား ဒိုင္လူႀကီးသာသာ၊ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေပးရံုထက္ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံတကာမွ စစ္အစိုးရကို အာဏာစြန္႕လႊတ္ရန္ဖိအားေပးျခင္း၊ စစ္ေရးျဖင့္တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႕ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါက စိတ္ကူးယဥ္ဆန္လြန္းေနေပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းမွသာ ေျပလည္ႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ေပသည္။ တိက်ျပတ္သားေသာ ပန္းတိုင္သတ္မွတ္ကာ တိုက္ပြဲ၀င္ ရမည္။ ယာယီပန္းတိုင္မ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါကမွ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္းရွိမည္မဟုတ္။ ယာယီပန္းတိုင္မ်ားျဖင့္ သာယာေနလွ်င္လည္း အဓိကရည္မွန္းရာပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ က်ေနာ္တို႕ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည့္အခက္အခဲ၊ ခံစားေနရသည့္ခံစားခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ မည္မွ်ပင္စာနာနားလည္ေပးသည္ဟုဆိုေစကာမူ ကာယကံရွင္ျဖစ္ေသာ က်ေနာ္တို႕ႏွင့္ ထပ္တူ ထပ္မွ်တူညီစြာ ခံစားေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ က်ေနာ္တို႕အခက္အခဲကို က်ေနာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းရမည္။ က်ေနာ္တို႕ ႏိုင္ငံကို က်ေနာ္တို႕ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ရေပမည္။

စစ္အစိုးရသည္ သူ၏ထံုးစံအတိုင္း အစြမ္းကုန္ယုတ္မာရက္စက္ေပလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕သည္ ရက္စက္လိုက္တာ။ ယုတ္မာလိုက္တာ ဟူ၍ဟစ္ေအာ္ရံုမွ်ဟစ္ေအာ္ေနၾကမည့္အစား ယုတ္မာရက္စက္မႈမ်ား ရပ္တန္းက ရပ္ေအာင္တိုက္ထုတ္ရမည္။ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေနရံုမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆန္႕က်င္ရႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားေနရံုမွ်ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သံရံုးမ်ားေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနၾကရံုမွ်ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ဟု မယံုၾကည္ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စစ္အစိုးရကသာ အမ်ိဳးမ်ိဳး စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္တိုက္သည္ကိုေတြ႕ခဲ့ရၿပီး က်ေနာ္တို႕ဘက္မွသူတို႕ခင္းေပးသည့္လမ္းေၾကာင္းကို နင္းကာေလွ်ာက္လွမ္းေနသလိုျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ထိေရာက္ေသာ တုန္႕ျပန္မႈမ်ိဳးျဖင့္ တုန္႕ျပန္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့။ က်ေနာ္တို႕ဘက္မွ စတင္စိန္ေခၚတိုက္ပြဲ၀င္မႈမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည္ဟု ျမင္ပါသည္။
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကဲ့သို႕အေရးပါသည့္ျဖစ္စဥ္္။ ရေတာင့္ရခဲအခြင့္အေရးကိုေတာင္ က်ေနာ္တို႕ အမိအရ မဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ခဲ့တာ အမွန္တရားျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ေခါင္းတြဲမရွိေသာရထားသည္ မည္ကဲ့သို႕ ခရီးဆက္ႏိုင္မည္နည္း။ လက္ရွိျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ အေရးပါေသာ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစု အဖမ္းခံေနရသည္ဟုဆိုလွ်င္လည္း က်န္ရွိေနသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မည္ကဲ့သို႕ထူးျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ိဳးေပးခဲ့သနည္း။ ဆက္လက္ခရီးဆက္ႏိုင္ေအာင္ မည္သို႕စစ္မွန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈကို ေပးခဲ့ၾကပါသနည္း။ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အားရပါတယ္ ေလာက္မွ်ျဖင့္သာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေခ်မႈန္းခံလိုက္ရသည္။

ယခုလည္း စစ္အစိုးရက ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဲလုပ္ေပးမည္ဟူေသာ လက္နက္ျဖင့္ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္လာခဲ့သည္ကိုပင္ က်ေနာ္တို႕သည္ အလိုမရွိဟူေသာစကားျဖင့္သာ တုန္႕ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်ေနာ္တို႕ အလိုရွိေသာ ပန္းတိုင္ကို မည္ကဲ့သို႕သြားရမည္မသိျဖစ္ေနခဲ့ရသည္။ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းေျပာၾကားရံု၊ လက္မခံေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရံုမွ်ျဖင့္ ခရီးမေပါက္ႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ က်ေနာ္တို႕ႏွင့္အတူ စစ္အစိုးရလုပ္မယ့္ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႕ေရြးေကာက္ပြဲကို အလိုမရွိဟု ေအာ္ေနမည့္အစား။ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းေၾကညာစာေတြထုတ္ျပန္ေနမည့္အစား က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ေရွ႕ကိုထြက္ၿပီး အလိုမရွိတဲ့အရာေတြကို ဒီလိုတိုက္ရတယ္။ အလိုရွိတာကို ဒီလိုရေအာင္ယူရတယ္ဟူ၍ တိက်တဲ့လမ္းစဥ္၊ ခိုင္မာတဲ့ဦးေဆာင္မႈနဲ႕ မားမားမတ္မတ္ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပေပးရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ထိုသို႕မဟုတ္လွ်င္……… ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္……………..။


ေရးသားသူ========> ညမင္းသစ္

3 ခုရွိတယ္(မိတ္ေဆြေတြရဲ႕အယူအဆ):

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

က်မ္းစာထဲမွာေဖာ္ျပထားတာေတြက အခ်ိန္ကာလနဲ႕အညီ တကယ္ကိုျဖစ္ပ်က္လာပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာျပည္ႀကီး ခုထိ မေျပာင္းလဲႏိုင္၊ မတိုးတက္ႏိုင္ေသးတာက ျမန္မာျပည္သားမ်ားဟာ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္ကို မသိရွိျခင္း၊ ၀ိညာဥ္မ်က္စိပိတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပါ။ လူရဲ႕ ႏွစ္ ၁၀၀၀ စာ ဘုရားေရွ႕မွာ ၁ရက္ပဲဆိုတာ မေမ့နဲ႕ေနာ္။ (p.s// this is Zaw Gyi Font)

Unknown said...
This comment has been removed by the author.